Y Gallu i Greu – dysgu o’r gorffennol a’r presennol ar gyfer gwell dyfodol

Rhaglen yw ‘Y Gallu i Greu’ i helpu cyrff cyhoeddus i wneud Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol yn realiti drwy amlygu’r gwaith da sydd eisoes yn gwella llesiant pobl mewn cymunedau ar draws Cymru.

Mae  Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru wedi sefydlu partneriaeth o sefydliadau o bob sector yng Nghymru a fydd yn gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu a rhoi anogaeth ymarferol, cymorth a dulliau o weithio i gyrff cyhoeddus i herio ‘busnes-fel-arfer’ a gweithio tuag at y Gymru a garem. Yr uchelgais sydd wrth wraidd y rhaglen Y Gallu i Greu yw ennyn ymgyfraniad a rhoi i bobl, arloeswyr cymunedol ac arbenigwyr, drwy gymorth a sgiliau, y gallu i greu newid cadarnhaol o fewn ein cymunedau.

The ‘Art of the Possible’ partners are:

Cyngor Celfyddau Cymru
BT Cymru Wales
Fairtrade Wales
Hub Cymru Africa
Interlink RCT
NHS Centre for Equality and Human Rights
Sport Wales
United Welsh
Wales Cooperative Centre
Welsh Government
Wildlife Trusts Wales

Rydyn ni eisiau rhannu straeon ysbrydoledig am:

  • Yr hyn mae pobl yn ei wneud i weithredu’r Ddeddf
  • Sut y mae’n effeithio ar fywydau pobl yn awr ac yn y dyfodol
  • Syniadau diddorol o bob rhan o’r byd

Newidiadau Syml

Y cam cyntaf wrth ddechrau ar y daith tuag at Y Gallu i Greu yw dangos ambell newid syml y dylai pob corff cyhoeddus ei wneud, ac a fydd yn fan cychwyn wrth eu helpu i wneud yn fawr o’u cyfraniad i’r saith nod llesiant (dyma un o’r dyletswyddau a amlinellir yn y ddeddfwriaeth).

Datblygwyd y newidiadau syml i fod yn bethau y gall cyrff cyhoeddus eu gwneud ar unwaith (os nad ydyn nhw eisoes yn eu gwneud) ac:

  • Maen nhw’n gyflym, yn hawdd ac yn ddi-boen;
  • Maen nhw’n cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol mewn dull cadarnhaol’
  • Maen nhw’n dweud yr hyn sy’n amlwg ar yr olwg gyntaf, ac mae’r perygl o fethu’n isel iawn;
  • Maen nhw’n cymell ac yn cynnwys pobl;
  • Maen nhw’n adeiladu ymddiriedaeth a chyfleoedd i ymwneud;
  • Maen nhw’n unioni blaenoriaethau sefydliadau neu adrannau gwahanol.

Dim ond dechrau’r daith yw’r newidiadau syml hyn i gyrff cyhoeddus, a bydd angen eu hatgyfnerthu â gweithredoedd mwy heriol a fydd yn cyflawni’r newid diwylliannol sy’n angenrheidiol ar draws gwasanaethau cyhoeddus wrth i raglen y Gallu i Greu esblygu.

Pam mae torri'r glaswellt yn llai aml o bwys i cenedlaethau'r dyfodol? Mae Peter Frost, Uwch Ymghynghorydd Trefol, Cyfoeth Naturiol Cymru yn esbonio | Peter Frost, Uwch Ymgynghorydd Trefol, Cyfoeth Naturiol Cymru