Dim ond os ydym yn gweithio gyda'n gilydd y gallwn gyflawni'r Gymru a garem

Mae angen i ni ddeall mwy am ein cymunedau, profiadau pobl a’r ffordd y maent yn byw eu bywydau os ydym am ddiogelu gallu cenedlaethaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion.

Fel Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru cyntaf; yr wyf am wrando ar yr hyn sydd gennych i’w ddweud a deall yr hyn a gredwch yw’r materion pwysicaf sy’n wynebu Cymru yn y dyfodol.

Rwyf wedi cwrdd â phob un o’r  44 corff cyhoeddus yng Nghymru, staff rheng flaen, y trydydd sector a’r sector preifat, y cyhoedd ehangach ac wedi trefnu digwyddiadau ar draws Cymru i adeiladu cysylltiadau ac ymagwedd bartneriaeth a fedr ein helpu i gyflawni’r Gymru a garem.

Rhannodd 1,300 o bobl eu barn a’u cyngor ar faterion hirdymor a heriau’n effeithio ar lesiant cenedlaethau’r dyfodol drwy gyfrwng SenseMaker, gweithdy a sesiynau sgwrsio wyneb yn wyneb.

Roedd y sgyrsiau hyn yn ysbrydoledig a heriol ac maent wedi helpu i lunio a thrwytho fy ngwaith dros y saith mlynedd nesaf.  Rwyf yn edrych ymlaen at gyhoeddi fy mlaenoriaeithau polisi yn yr Hydref.  Diolch i bawb a ymgyfrannodd.

Mae’r sgwrsio yn broses barhaus a bydd cyfleoedd pellach i ymgyfrannu wrth i ni ddatblygu ein cynlluniau ymhellach.

"...cynnal deialog rhyngoch â phobl, sicrhau nad ydych yn gwneud dim mwy na dod i mewn a dweud wrth bobl beth sy’n dda iddynt, rydych yn gwrando ar bobl a gadael i’w lleisiau gael eu clywed...”
Michael Sheen |