Rhan allweddol o ddyletswydd Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yw “gweithredu fel gwarchodwr ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol” ac "annog cyrff cyhoeddus i roi mwy o ystyriaeth i effaith hirdymor yr hyn a wneir ganddynt."

Mae’r adran hon yn nodi sut y byddwn yn cefnogi cyrff cyhoeddus a sefydliadau ehangach i weithredu amcanestyniadau, mewnwelediad a thueddiadau i’r dyfodol er mwyn helpu i wneud penderfyniadau gwell yn y meysydd canlynol sy’n dod i’r amlwg:

Tueddiadau ac amcanestyniadau allweddol sy’n dod i’r amlwg ar gyfer Cymru a fydd yn effeithio ar lesiant, drwy

  • ddadansoddi statws presennol ochr yn ochr â thueddiadau sy’n dod i’r amlwg yng Nghymru, ac yn fyd-eang
  • ddatblygu meysydd allweddol ar gyfer gweithredu lle y gallwn fynd ati i ymdrin ag achosion a chanlyniadau’r effeithiau tebygol ar genedlaethau’r dyfodol
  • weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill wrth ddatblygu a defnyddio data tueddiadau’r dyfodol

Mewnwelediad rheolaidd i rai o’r syniadau a materion i’r dyfodol sy’n dod i’r amlwg a godir yn fyd-eang, drwy

  • sefydlu rhwydwaith o arbenigwyr a sefydliadau gwybodus ar draws ystod o ddiddordebau
  • gweld sut y gallai’r dyfodol edrych, o ran sut yr ydym yn gweithio, byw, dysgu, teithio, cyfathrebu, prynu, a llawer mwy
  • deall bylchau ac ansicrwydd yn yr hyn yr ydym yn ei wybod am y dyfodol, a sut gallwn ni gynllunio ar gyfer y rhain
  • dychmygwch sut brofiad allai byw’r saith nod llesiant for i Gymru

Yn olaf, ac yn hanfodol, defnyddio mewnwelediadau’r dyfodol i ddarparu dadansoddiadau manylach o ran meysydd blaenoriaeth allweddol i’w gweithredu y dylai’r Swyddfa eu hystyried – bydd hyn yn cynnwys:

  • rhannu arfer da a phrofiadau tu mewn a thu allan i Gymru
  • dod â phartneriaid sydd eisiau treialu a phrofi gwahanol ddulliau arloesol at ei gilydd
  • darparu argymhellion ar y cyfleoedd sy’n codi o’r rhain