Un o fy nyletswyddau dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yw cynhyrchu Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol, Rhaid i mi gynghori ar y gwelliannau y dylai cyrff cyhoeddus eu gwneud er mwyn gosod a chwrdd â nodau llesiant, sef yr ymrwymiadau y mae’n rhaid iddyn nhw wneud er mwyn gwella economi, cymdeithas, amgylchedd a diwylliant eu hardal yn y dull mwyaf effeithiol dan y ddeddf honno.

Bydd yr adroddiad hefyd yn cynnwys gwybodaeth ar y cynnydd hyd yn hyn ac ar beth ddylai ddigwydd yn y dyfodol. Bydd fy adroddiad yn cael ei gyhoeddi ym mis Mai 2020.

Ers i mi gael fy mhenodi yn 2016, rwyf wedi siarad â llawer o bobl er mwyn casglu gwybodaeth ar gyfer bwydo i’r Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol. Ond mae mwy o waith i’w wneud. Mae’r ddogfen yn amlinellu cyfleoedd sydd ar y gweill i fwydo gwybodaeth i’m Hadroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol a rhoi siâp ar y sgwrs ynghylch beth rydym ni eisiau i ddigwydd: Cymru Ein Dyfodol.

Ymweld â’ch Ardaloedd

Bydd aelodau o fy nhîm mewn rhannau gwahanol o Gymru rhwng mis Mehefin 2019 a mis Tachwedd 2019. Gadewch i ni wybod a fyddai diddordeb gennych mewn mynychu un o’n sesiynau, drwy gofrestru ar y ddolen isod. Ar hyn o bryd rydym yn cadarnhau dyddiad a lleoliad ar gyfer digwyddiadau pellach ledled Cymru.

Mae croeso i bawb, waeth beth fo’u cefndir. Gallwch ddefnyddio’r pecyn offer a’r adnoddau isod i gynnal eich digwyddiad eich hun hefyd.

Sesiynau Cymru Ein Dyfodol

Llwyfan y Bobl

Does dim rhaid i chi aros i’n gweld ni yn y cnawd i ddweud eich meddyliau wrthym; mae fy Llwyfan y bobl eisoes ar waith ac mae’n rhoi cyfle i chi rannu eich straeon a’ch syniadau. Mae’r llwyfan casglu straeon hwn, a dreialwyd gennyf gyntaf yn 2017, yn rhoi cyfle i bobl ledled Cymru i rannu’u profiadau, eu meddyliau, eu heriau a’u hatebion ynghylch prif feysydd ffocws y Comisiynydd, ac yn fwy eang.

Byddem ni’n falch pe gallech gwblhau ac yna rannu dolenni i’r llwyfan hwn mor eang â phosib.

Llwyfan y Bobl

Adnoddau i’w Lawrlwytho

Rwyf wedi casglu ynghyd nifer o fentrau newydd, er mwyn i chi allu cymryd rhan. Mae’r sgyrsiau hyn wedi cael eu crynhoi o dan yr enw ‘Cymru Ein Dyfodol’. Cofiwch roi gwybod i ni beth rydych chi’n ei wneud o ran y sgwrs genedlaethol hon drwy gyfrwng Twitter #CymruEinDyfodol