Beth yw “Labordy Byw?

“Labordai Byw” yw un dull drwy’r hwn y mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru’n rhoi cyngor a chymorth i gyrff cyhoeddus. Y bwriad yw eu galluogi  a’u cynorthwyo i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a defnyddio’r “pum dull o weithio” fel yr amlinellir yn yr egwyddor datblygu cynaliadwy.

Proses greadigol yw “Labordy Byw” y gallwn ei ddefnyddio i:

  • Wireddu gwelliannau arwyddocaol mewn llesiant yn eich ardal
  • Archwilio problemau a chyfleoedd cymhleth o bersbectif cenedlaethau’r dyfodol
  • Herio ymagwedd “busnes fel arfer”
  • Profi dulliau o gyflawni newidiadau arwyddocaol mewn dylunio polisi a chyflwyno gwasanaethau
  • Rydyn ni wedi defnyddio’r gair “labordy” i danlinelli ein bwriad i greu gofod wedi ei ddiogelu lle gallwn gyda’n gilydd archwilio ac arloesi.

Rydyn ni wedi defnyddio’r gair “byw” oherwydd y bydd y labordai’n ymwneud ag arfer, nid theori – gweithredu ymarferol a gwneud i newid ddigwydd.

Mae Labordy Byw yn ymwneud â gweithredu’r newidiadau yr ydych eisiau rhoi prawf arnynt, asesu effaith y newidiadau hynny a’r hyn a ddysgoch wrth eu gweithredu, gwneud newidiadau pellach ar eich ail-ddylunio cychwynnol er mwyn closio at y canlyniad yr ydych eisiau ei weld.

Prosiect Peilot Labordy Byw

Rydyn ni ar hyn o bryd yng nghyfnod prosiect peilot yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr. Rydyn ni’n cynllunio i ddefnyddio’r gwersi a ddysgwyd i ddatblygu model ein Labordy Byw a’i gynnig i sefydliadau eraill sy’n dymuno cymryd rhan. Am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda e-bostiwch contactus@futuregenerations.wales