Mae Iona Hughes yn amgylcheddwraig broffesiynol, ymgynghorydd, hyfforddwraig ac Archwilydd gyda ffocws arbennig ar adnoddau, materion perthnasol i wastraff ac atal llygredd. Mae wedi ei secondio i Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol fel cynghorydd seilwaith, yn gweithio gyda’r Comisiynydd i sbarduno mabwysiad nodau llesiant ac egwyddorion i mewn i’r amgylchedd adeiledig. Mae blaenoriaethau ar gyfer y rhaglen bresennol yn cynnwys cynllunio, seilwaith a thai. Blaenoriaethau Iona yw gweithio i greu fframweithiau ar gyfer Tai Fforddiadwy, Cynllunio a’r Amgylchedd Adeiledig (Ysgolion yr 21ain Ganrif) a sut mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn cael ei defnyddio yn y prosiectau hyn ac yn rhannu arferion gorau ar gyfer cyflawni’r nodau.