Mae Alison yn gweithio fel Cynullydd Nod Cymru Gydnerth, mae’n gweithio i’r Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt ar y rhaglen y Gallu i Greu. Dros yr wyth mis diwethaf mae Alison wedi bod yn gweithio i adnabod y Newidiadau Syml y gall Cyrff Cyhoeddus eu gwneud tuag at gyflawni eu gofynion o dan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae wedi bod yn ymgysylltu â rhanddeiliaid i adnabod cymorth, offer, storïau ac arbenigedd a fedr helpu Cyrff Cyhoeddus ar eu siwrnai tuag at Gymru fwy Cydnerth.  Tu allan i’r gwaith mae Alison yn hoff iawn o nofio, ac yn aelod o glwb triathlon, mae’n mwynhau meithrin ffrwythau, llysiau ac ieir yn ei gardd, a bod allan yn yr awyr agored; boed hynny’n gerdded, beicio neu wersylla neu ddangos i’w bachgen bach ryfeddodau natur!