Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi i ni’r anogaeth, caniatâd a'r rhwymedigaeth i wneud y newidiadau sydd eu hangen i gyflawni'r Gymru a garem

Mae’n ddarn unigryw, arloesol o ddeddfwriaeth sy’n denu sylw byd-eang. Cynigia gyfleoedd gwych i ni fel cenedl fach, yma gartref ac yn fyd-eang, ond nid ydym yn diystyru maint yr her sydd o’n blaenau os ydym am wneud y gorau o hyn
Ein dull fydd un o her adeiladol yn cael ei ategu gyda chefnogaeth. Mae’r Comisiynydd yn benderfynol o gefnogi symudiad i ffwrdd oddi wrth y dull “ticio bocs” o ymdrin â dyletswyddau a chyfrifoldebau, tuag at ddull hirdymor o ddarparu gwasanaethau mewn ffordd gydgysylltiedig sy’n cefnogi pobl yn awr ac yn y dyfodol

Mae ei chynllun strategol drafft yn nodi sut y mae’n bwriadu gwneud hyn. Bydd:

 • Yn warcheidwad ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol – gan ddangos y peryglon y maent yn eu hwynebu a herio polisïau tymor byr. Bydd hyn yn cynnwys cynhyrchu’r Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf erbyn 2020 fel sy’n ofynnol o dan y Ddeddf, gan nodi sut y gall cyrff cyhoeddus feddwl a chynllunio ar gyfer y dyfodol

 • Herio cyrff cyhoeddus i weithredu ar y bygythiadau mwyaf sy’n wynebu Cymru, gan gynnig cymorth drwy adeiladu mewnwelediad o’r dulliau gorau o fynd i’r afael â’r heriau yr ydym yn eu hwynebu ac amlygu cyfleoedd ar gyfer gweithredu. Mae fy ngwaith ymgysylltu hyd yn hyn wedi nodi’r blaenoriaethau canlynol sy’n dod i’r amlwg:

   

  Newid hinsawdd
  canolbwyntio ar leihau allyriadau a mynd i’r afael â’u heffeithiau

   

  Newid economaidd
  addasu i economi sy’n addas ar gyfer y dyfodol

   

  Newid yn y boblogaeth
  mynd i’r afael â heriau a chyfleoedd poblogaeth sy’n heneiddio, cyfansoddiad ein cymunedau, sy’n newid, a phwysigrwydd y blynyddoedd cynnar a phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod

   

  Ymddieithriad dinasyddion
  hyrwyddo cyfranogiad cyhoeddus a’u ymgyfraniad yn y broses benderfynu

 • Dysgu ar y cyd â chenhedloedd eraill—hybu ymagwedd Cymru tra’n dysgu gan eraill – cynorthwyo a herio cynnydd ar ddatblygu cynaliadwy

 • Yn herio “busnes fel arfer” o fewn y sector cyhoeddus, gan gynorthwyo gwelliannau mewn asesu a chynllunio ar gyfer llesiant

 • Yn cynorthwyo a herio’r rhai hynny sy’n gosod fframweithiau perfformiad a’r rhai hynny sy’n eu hadolygu’n annibynnol i ddatblygu ymagwedd integredig, hirdymor tuag at asesu a herio mewn dull effeithiol gyrff cyhoeddus ar eu cyfraniad i Lesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

 • Yn adeiladu partneriaethau cryf effeithiol ac yn datblygu mudiad ar gyfer newid o fewn y sector cyhoeddus, lle gall pobl hybu ymagwedd Cymru tuag at ddatblygu cynaliadwy

 • Yn hybu ymgyfraniad ac ymgysylltiad effeithiol cyhoeddus, yn herio’n hunain ac eraill i ddeall yn well anghenion ein cymunedau, ein pobl a’u dylanwad yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt

 • Yn sefydlu fy swyddfa gan sicrhau bod egwyddor Datblygu Cynaliadwy a’r Pum Dull o Weithio’n rhan hanfodol o bob peth a wneir gennym. Golyga hyn gydweithio a mabwysiadu ymagwedd bartneriaeth tuag at y gwasanaethau cefnogi a chyflawni ein gwaith ble bynnag mae hynny’n bosibl. Bwriadaf ddysgu oddi wrth eraill a rhannu ein dysgu sefydliadol ni ein hunain gyda chyrff cyhoeddus fel rhan o’n dyletswydd statudol i hybu datblygu cynaliadwy

 • Darparu cyngor a chymorth i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar gynllunio llesiant

  Mae’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn ysgrifennu i nodi sut y byddai’n cefnogi a rhoi cymorth ar  gynllunio llesiant dros y flwyddyn nesaf.

Sut yr ydym yn sicrhau fod hyn ddigwydd

 • Asesiadau llesiant

  Y dasg bwysig gyntaf i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus fu datblygu darlun o lesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ar gyfer eu cymunedau – ar gyfer heddiw ac ar gyfer dyfodol a allai fod o natur wahanol.

   

  Mae’r adroddiad ‘Llesiant yng Nhymru: cynllunio heddiw ar gyfer gwell yfory’ yn amlygu’r heriau a’r cyfleoedd ar gyfer y dyfodol, wedi ei sbarduno gan yr angen i newid y ffordd yr ydym yn cyflwyno gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn dilyn cyhoeddiad asesiadau llesiant gan y 19 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar draws Cymru.

   

  Darllenwch adborth unigol gan y Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru i bob un o’r 19 ddraft asesiadau llesiant y Byrddau Cyhoeddus Cymru.

 • Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

  Fel rhaglen 20 mlynedd, mae’r Fargen Ddinesig hefyd yn cynnig cyfle anarferol a gwerthfawr i’r awdurdodau dan sylw i weithio ar gyfer yr hirdymor. Mae hefyd yn gyfle i ddangos sut y gallai cymhwyso’r Ddeddf i raglen fuddsoddi gyhoeddus fawr weddnewid ein llesiant economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol.

 • Ymchwiliad i M4

  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn sefydlu dyletswydd gyfreithiol i gynnal datblygu cynaliadwy wrth wneud penderfyniadau. Er mwyn asesu p’un ai mabwysiadu’r Cynllun (drafft, ar y pryd) yw’r ateb mwyaf cynaliadwy i faterion tagfeydd a chynhwysedd traffig ar yr M4 o amgylch Casnewydd, bwriedir i’r defnydd o’r egwyddor datblygu cynaliadwy helpu cyrff cyhoeddus i ystyried atebion eraill posibl

 • Rhwydwaith Sefydliadau ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol

  Y rhwydwaith yw’r lle i wahanol wledydd ar draws y byd rannu gwybodaeth, profiad ac arfer gorau. Mae hefyd yn llwyfan ar gyfer syniadau arloesol ar ddiogelu sefydliadol i genedlaethau’r dyfodol a’u hamgylchedd. Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yw Cadeirydd y rhwydwaith.

 • Siarad am Genedlaethau’r Dyfodol

  Yn ystod chwe mis cyntaf yn ei swydd, cyfarfu’r Comisiynydd gyda phob un o’r 44 o gyrff cyhoeddus yng Nghymru, y sector gwirfoddol, arbenigwyr a chyfrannodd mewn dros 100 o ddigwyddiadau yng Nghymru a thramor, gan gynnwys Gŵyl y Gelli a Sioe Frenhinol Cymru.

 • Darparu cyngor a chymorth i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar gynllunio llesiant

  Mae’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn ysgrifennu i nodi sut byddai’n cynghori a rhoi cymorth ar gynllunio llesiant dros y flwyddyn nesaf.

   

 • Addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

  Mewn partneriaeth ac wrth gydweithio ag eraill, rydym yn datblygu rhaglen o waith o amgylch y cysyniad o ‘ffit ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol’. Amcan y rhaglen  yw cefnogi gwasanaethau cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus mewn modd ymarferol, fel gallent  macswmeiddio’u cyfraniad i’r saith nod llesiant a phum dull o weithio gan rannu profiad a gwybodaeth arbenigol ac annog syniadau ac ymagwedd newydd fel ffordd i oresgyn ymagweddau traddodiadol a rhwystrau.

   

   

 • Celfyddyd yr hyn sy’n bosibl

  Wrth lynnu i egwyddorion cydweithio a chynnwys y Ddeddf, rydym yn datblygu rhwydweithiau  sydd yn arddangos potensial llawn y saith nod llesiant ac yn eu hesbonio’n glir, gan weithio gyda chynllunwyr nodau i gynnig adnoddau ymarferol ac arbenigedd er mwyn cefnogi gwasanaethau cyhoeddus a Bryddau Gwasanaethau Cyhoeddus er mwyn sicrhau  cyflawni pob un o’r nodau.