Mae’r Adroddiad ‘Trafnidiaeth Addas ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol’ gan Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn dangos sut y gallai Cymru drawsffurfio ei system drafnidiaeth drwy fuddsoddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus, teithio llesol a sicrhau cyflwyniad pob un o gyfnodau Metro De Cymru gyda’r £1.4bn sydd wedi ei glustnodi ar hyn o bryd i Ffordd Ddu’r M4.

Mae’r Adroddiad ‘Trafnidiaeth Addas ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol’ a ysgrifennwyd mewn partneriaeth â’r Centre for Transport and Society (CTS), Prifysgol Gorllewin Lloegr, Sustrans a’r New Economics Foundation, yn dangos, gydag enghreifftiau ymarferol, sut y gallai  system drafnidiaeth gynaliadwy gael ei dylunio i unrhyw ran o Gymru.

Er gwaethaf y corff mawr a chyson o dystiolaeth, amlygir yn yr adroddiad bod llywodraethau olynol, a’r cyrff sy’n eu cynghori, wedi dewis anghofio neu wadu bod ffyrdd newydd yn cynhyrchu mwy o drafnidiaeth yn annibynnol ar newidiadau sy’n codi o dwf yn y boblogaeth neu’r economi.

Os yr ydym yn dewis gwario’r fath swm mawr o arian ar brosiect mae angen i ni wneud yn siwr y bydd yr arian yr ydym yn ei fenthyg yn cyfrannu’n bositif tuag at lesiant cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd a diwylliannol cenedlaethau’r dyfodol.

Mae casgliadau’r adroddiad hwn yn cyfiawnhau yn glir achos synhwyrol dros gynnal adolygiad a gwerthusiad o gynnig Ffordd Ddu’r M4 y Llywodraeth

Trosolwg o gasgliadau ac argymhellion

●Mae cyfyngiadau i’r modelu yr ymgymerwyd ag ef gan Lywodraeth Cymru.

● Byddai’r Ffordd Ddu yn gwaethygu llawer o’r heriau cymdeithasol ac amgylcheddol sy’n wynebu Cymru

● Mae’r Ffordd Ddu yn wan ar y meini prawf a osodwyd gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Ystadegau

●Bydd adeiladu’r Ffordd Ddu yn arwain at allyriadau o’r hyn sy’n gyfartal â 500,000+ tunnell o garbon deuocsid na fydd yn cael ei symud o’r atmosffer tan o leiaf 2072,

●Roedd 24% o gartrefi yng Nghymru heb fod yn berchen car yn 2011/12

●Byddai ehangu’r rhaglen fuddsoddi mewn Teithio Llesol i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd drwyddi draw yn costio rhyw £290miliwn ond byddai’n arwain at fanteision economaidd o £2.5 bn dros 20 mlynedd, gan gyflwyno 19% ac 82% o gynnydd mewn cerdded a beicio yn y drefn honno.

●Gellid cyflawni cynnydd ar lefel tebyg ar draws Cymru gyfan gyda buddsoddiad o £600m, gan gyflawni £5bn o fanteision dros 20 mlynedd.

DARLLENWCH YR ADRODDIAD