Adnoddau

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer Craffu

Crëwyd Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar Graffu i gynorthwyo’r broses o wneud penderfyniadau yng nghyd-destun y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Darllen Mwy

Ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn y broses gyllidebu

Mae’r Comisiynydd hefyd wedi cyhoeddi cyngor i Lywodraeth Cymru gyda 10 argymhelliad ar gyfer adeiladu ar y cynnydd a wnaethpwyd ganddynt yn y gyllideb ddrafft y tro hwn i gymryd camau mwy uchelgeisiol a thrawsffurfiol o 2019 ymlaen.

Darllen Mwy

Llesiant yng Nghymru: Cynllunio heddiw ar gyfer gwell yfory

Mae’r Adroddiad  ‘Llesiant yng Nghymru: Cynllunio heddiw ar gyfer gwell yfory’ yn amlinellu’r heriau a’r cyfleoedd ar gyfer y dyfodol, wedi eu sbarduno gan yr angen i newid y ffordd yr ydym yn cyflwyno gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru’n dilyn cyhoeddi asesiadau llesiant cyntaf gan yr 19 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ledled Cymru.

Darllen Mwy

Llesiant yng Nghymru: y Siwrnai hyd yn hyn’

Ers Ebrill 2017, mae cynghorau, byrddau iechyd, parciau cenedlaethol, gwasanaethau tân ac achub, Llywodraeth Cymru a sefydliadau cenedlaethol megis Cyfoeth Naturiol Cymru a Chwaraeon Cymru wedi bod yn gweithio tuag at gasgliad o 345 o amcanion llesiant.

Darllen Mwy

Trafnidiaeth Addas ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae’r Adroddiad ‘Trafnidiaeth Addas ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol’ gan Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn dangos sut y gallai Cymru drawsffurfio ei system drafnidiaeth drwy fuddsoddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus, teithio llesol a sicrhau cyflwyniad pob un o gyfnodau Metro De Cymru gyda’r £1.4bn sydd wedi ei glustnodi ar hyn o bryd i Ffordd Ddu’r M4.

Darllen Mwy

Y ffordd iawn: Cymru sy’n addas ar gyfer plant

Yn yr adroddiad hwn rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau’r plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol sydd heb eu geni eto. Rydym wedi cydweithio i ystyried sut gall ymrwymiad Cymru i hawliau plant a gydnabyddir yn rhyngwladol weithio gyda Deddf arloesol Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru i ddiwallu anghenion plant – nawr ac yn y dyfodol.

Darllen Mwy

Re-Energising Wales: Decarbonising Transport in Wales

Mae’r papur hwn yn un o gyfres o adroddiadau sy’n cael eu lansio fel rhan o brosiect yr IWA ‘Re-energising Wales’, a fydd yn gynnar yn 2019 yn cyflwyno cynllun i alluogi Cymru i gwrdd â’i galw arfaethedig am ynni yn gyfan gwbl o ffynonellau adnewyddol erbyn 2035. Mae’r adroddiad yn amlygu nifer o gamau ymarferol y gellid eu cymryd i oresgyn yr heriau i Gymru.

Darllen Mwy

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – adnoddau i’r trydydd sector

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi creu cyfres o adnoddau ar gyfer y trydydd sector i’w helpu i facsimeiddio eu cyfraniad i’r saith nod llesiant. Mae’r adnoddau’n cynnwys cyflwyniad i’r Ddeddf, yn rhoi trosolwg o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol fel polisi arloesol ac ymarferol sy’n gofyn i gyrff cyhoeddus ategu eu gwaith a’u penderfyniadau drwy ddilyn pum egwyddor a chyfrannu at saith nod llesiant y Ddeddf. Maent hefyd yn rhoi gwybodaeth am paham mae’r Ddeddf wedi datblygu a’r rôl y mae’n ei chwarae wrth sicrhau datblygu cynaliadwy yng Nghymru.

Darllen Mwy

Seilwaith Gwyrdd

Catalydd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru – adroddiad arbennig ar Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt yng Nghymru, rhagair gan Sophie Howe

Darllen Mwy

Fframwaith ar gyfer dylunio gwasanaeth

We have been working with the Welsh Government to develop a practical tool to help people working in public services to apply the Well-being of Future Generations Act ways of working to the design and delivery of services.

Darllen Mwy

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol

The Well-being of Future Generations Act requires a new way of thinking about how our public services are delivered in Wales. Public Bodies must work in a way that improves the economic, social, environmental and cultural well-being of Wales.

Darllen Mwy