Adnoddau

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer Craffu

Crëwyd Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar Graffu i gynorthwyo’r broses o wneud penderfyniadau yng nghyd-destun y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Darllen Mwy

Ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn y broses gyllidebu

Mae’r Comisiynydd hefyd wedi cyhoeddi cyngor i Lywodraeth Cymru gyda 10 argymhelliad ar gyfer adeiladu ar y cynnydd a wnaethpwyd ganddynt yn y gyllideb ddrafft y tro hwn i gymryd camau mwy uchelgeisiol a thrawsffurfiol o 2019 ymlaen.

Darllen Mwy

Llesiant yng Nghymru: Cynllunio heddiw ar gyfer gwell yfory

Well-being in Wales: Planning: Planning today for a better tomorrow’ report highlights the challenges and opportunities for the future, driven by the need to change the way we deliver public services in Wales following the publication of the first well-being assessments published by the 19 Public Services Boards across Wales.

Darllen Mwy

Llesiant yng Nghymru: y Siwrnai hyd yn hyn’

Since April 2017, councils, health boards, national parks, fire and rescue services, Welsh Government and national organisations, such as Natural Resources Wales and Sport Wales, have been working towards a collective 345 objectives.

Darllen Mwy

Trafnidiaeth Addas ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol

The ‘Transport Fit for Future Generations Report’ published by the Future Generations Commissioner for Wales, Sophie Howe shows how Wales could transform its transport system by investing in public transport, active travel and ensuring delivery of all phases of the South Wales Metro with the £1.4bn currently earmarked for the M4 Black Route.

Darllen Mwy

Y ffordd iawn: Cymru sy’n addas ar gyfer plant

In this report we have worked together to consider how Wales’ commitment to internationally recognised children’s rights can work with the groundbreaking Well-being of Future Generations Act to meet children’s needs – now and in the future.

Darllen Mwy

Re-Energising Wales: Decarbonising Transport in Wales

Mae’r papur hwn yn un o gyfres o adroddiadau sy’n cael eu lansio fel rhan o brosiect yr IWA ‘Re-energising Wales’, a fydd yn gynnar yn 2019 yn cyflwyno cynllun i alluogi Cymru i gwrdd â’i galw arfaethedig am ynni yn gyfan gwbl o ffynonellau adnewyddol erbyn 2035. Mae’r adroddiad yn amlygu nifer o gamau ymarferol y gellid eu cymryd i oresgyn yr heriau i Gymru.

Darllen Mwy

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – adnoddau i’r trydydd sector

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi creu cyfres o adnoddau ar gyfer y trydydd sector i’w helpu i facsimeiddio eu cyfraniad i’r saith nod llesiant. Mae’r adnoddau’n cynnwys cyflwyniad i’r Ddeddf, yn rhoi trosolwg o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol fel polisi arloesol ac ymarferol sy’n gofyn i gyrff cyhoeddus ategu eu gwaith a’u penderfyniadau drwy ddilyn pum egwyddor a chyfrannu at saith nod llesiant y Ddeddf. Maent hefyd yn rhoi gwybodaeth am paham mae’r Ddeddf wedi datblygu a’r rôl y mae’n ei chwarae wrth sicrhau datblygu cynaliadwy yng Nghymru.

Darllen Mwy

Seilwaith Gwyrdd

Catalydd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru – adroddiad arbennig ar Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt yng Nghymru, rhagair gan Sophie Howe

Darllen Mwy

Fframwaith ar gyfer dylunio gwasanaeth

We have been working with the Welsh Government to develop a practical tool to help people working in public services to apply the Well-being of Future Generations Act ways of working to the design and delivery of services.

Darllen Mwy

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol

The Well-being of Future Generations Act requires a new way of thinking about how our public services are delivered in Wales. Public Bodies must work in a way that improves the economic, social, environmental and cultural well-being of Wales.

Darllen Mwy