Adnoddau

Cynllun 10 Pwynt i Ariannu Argyfwng Hinsawdd Cymru

Y newid yn yr hinsawdd yw’r bygythiad mwyaf sy’n wynebu cenedlaethau’r dyfodol. Ar 29 Ebrill gwnaeth Llywodraeth Cymru ddatgan ei bod yn argyfwng ar yr Hinsawdd, yn fyr wedi cyhoeddi ei cynllun “Cymru Carbon Isel” sydd yn cynnwys 100 o bolisïau a chynigion ond dim manylion ar sut y bydd y rhain yn cael eu hariannu.

Darllen Mwy

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer Craffu

Crëwyd Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar Graffu i gynorthwyo’r broses o wneud penderfyniadau yng nghyd-destun y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Darllen Mwy

Ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn y broses gyllidebu

Mae’r Comisiynydd hefyd wedi cyhoeddi cyngor i Lywodraeth Cymru gyda 10 argymhelliad ar gyfer adeiladu ar y cynnydd a wnaethpwyd ganddynt yn y gyllideb ddrafft y tro hwn i gymryd camau mwy uchelgeisiol a thrawsffurfiol o 2019 ymlaen.

Darllen Mwy

Llesiant yng Nghymru: Cynllunio heddiw ar gyfer gwell yfory

Mae’r Adroddiad  ‘Llesiant yng Nghymru: Cynllunio heddiw ar gyfer gwell yfory’ yn amlinellu’r heriau a’r cyfleoedd ar gyfer y dyfodol, wedi eu sbarduno gan yr angen i newid y ffordd yr ydym yn cyflwyno gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru’n dilyn cyhoeddi asesiadau llesiant cyntaf gan yr 19 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ledled Cymru.

Darllen Mwy

Llesiant yng Nghymru: y Siwrnai hyd yn hyn’

Ers Ebrill 2017, mae cynghorau, byrddau iechyd, parciau cenedlaethol, gwasanaethau tân ac achub, Llywodraeth Cymru a sefydliadau cenedlaethol megis Cyfoeth Naturiol Cymru a Chwaraeon Cymru wedi bod yn gweithio tuag at gasgliad o 345 o amcanion llesiant.

Darllen Mwy

Trafnidiaeth Addas ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae’r Adroddiad ‘Trafnidiaeth Addas ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol’ gan Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn dangos sut y gallai Cymru drawsffurfio ei system drafnidiaeth drwy fuddsoddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus, teithio llesol a sicrhau cyflwyniad pob un o gyfnodau Metro De Cymru gyda’r £1.4bn sydd wedi ei glustnodi ar hyn o bryd i Ffordd Ddu’r M4.

Darllen Mwy

Y ffordd iawn: Cymru sy’n addas ar gyfer plant

Yn yr adroddiad hwn rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau’r plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol sydd heb eu geni eto. Rydym wedi cydweithio i ystyried sut gall ymrwymiad Cymru i hawliau plant a gydnabyddir yn rhyngwladol weithio gyda Deddf arloesol Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru i ddiwallu anghenion plant – nawr ac yn y dyfodol.

Darllen Mwy

Re-Energising Wales: Decarbonising Transport in Wales

Mae’r papur hwn yn un o gyfres o adroddiadau sy’n cael eu lansio fel rhan o brosiect yr IWA ‘Re-energising Wales’, a fydd yn gynnar yn 2019 yn cyflwyno cynllun i alluogi Cymru i gwrdd â’i galw arfaethedig am ynni yn gyfan gwbl o ffynonellau adnewyddol erbyn 2035. Mae’r adroddiad yn amlygu nifer o gamau ymarferol y gellid eu cymryd i oresgyn yr heriau i Gymru.

Darllen Mwy

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – adnoddau i’r trydydd sector

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi creu cyfres o adnoddau ar gyfer y trydydd sector i’w helpu i facsimeiddio eu cyfraniad i’r saith nod llesiant. Mae’r adnoddau’n cynnwys cyflwyniad i’r Ddeddf, yn rhoi trosolwg o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol fel polisi arloesol ac ymarferol sy’n gofyn i gyrff cyhoeddus ategu eu gwaith a’u penderfyniadau drwy ddilyn pum egwyddor a chyfrannu at saith nod llesiant y Ddeddf. Maent hefyd yn rhoi gwybodaeth am paham mae’r Ddeddf wedi datblygu a’r rôl y mae’n ei chwarae wrth sicrhau datblygu cynaliadwy yng Nghymru.

Darllen Mwy

Seilwaith Gwyrdd

Catalydd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru – adroddiad arbennig ar Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt yng Nghymru, rhagair gan Sophie Howe

Darllen Mwy

Fframwaith ar gyfer dylunio gwasanaeth

We have been working with the Welsh Government to develop a practical tool to help people working in public services to apply the Well-being of Future Generations Act ways of working to the design and delivery of services.

Darllen Mwy