Adnoddau

Offeryn hunan-fyfyrio 2019

Yn 2018-19, treialodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ddull o fonitro ac asesu cynnydd tuag at yr amcanion llesiant a osodwyd gan gyrff cyhoeddus – un o’i dyletswyddau yn ôl y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Darllen Mwy

Ein logos

Gallwch lawrlwytho unrhyw un o'n logos i'w defnyddio yn eich cyhoeddiad. Fodd bynnag, rydym yn gofyn i chi gredydu ‘Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru'

Darllen Mwy

Cynllun 10 Pwynt i Ariannu Argyfwng Hinsawdd Cymru

Y newid yn yr hinsawdd yw’r bygythiad mwyaf sy’n wynebu cenedlaethau’r dyfodol. Ar 29 Ebrill gwnaeth Llywodraeth Cymru ddatgan ei bod yn argyfwng ar yr Hinsawdd, yn fyr wedi cyhoeddi ei cynllun “Cymru Carbon Isel” sydd yn cynnwys 100 o bolisïau a chynigion ond dim manylion ar sut y bydd y rhain yn cael eu hariannu.

Darllen Mwy

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer Craffu

Crëwyd Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar Graffu i gynorthwyo’r broses o wneud penderfyniadau yng nghyd-destun y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Darllen Mwy

Ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn y broses gyllidebu

Mae’r Comisiynydd hefyd wedi cyhoeddi cyngor i Lywodraeth Cymru gyda 10 argymhelliad ar gyfer adeiladu ar y cynnydd a wnaethpwyd ganddynt yn y gyllideb ddrafft y tro hwn i gymryd camau mwy uchelgeisiol a thrawsffurfiol o 2019 ymlaen.

Darllen Mwy