Yn gynyddol, gwelir ymagweddau amgen tuag at wella iechyd a llesiant megis presgreibio cymdeithasol fel ymagwedd fwy blaengar tuag at wella iechyd a llesiant pobl, gyda’r potensial i leihau’r baich ariannol ar y GIG.

Gyda chyllidebau iechyd gofal cymdeithasol yn dioddef o ddiffyg arian tra bo’r galw ar wasanaethau eraill yn cynyddu, mae’r angen i ddod o hyd i ddulliau fforddiadwy ac effeithiol o wella llesiant pobl yn un o’r heriau mwyaf i’r gwasanaethau cyhoeddus. Mae busnes fel arfer yn methu darparu gofal iechyd ataliol sy’n grymuso pobl i wella’u hiechyd a’u llesiant hwy eu hunain. Er gwaethaf gwelliannau, rydyn ni eto i weld symudiad graddfa-eang tuag at atal o fewn gofal iechyd, sydd ei angen i leihau’r galw ar ein gwasanaethau cyhoeddus sydd o dan straen wrth i’n poblogaeth barhau i gynyddu a hefyd fyw yn hwy.

Mae presgreibio cymdeithasol yn mabwysiadu ymagwedd holistig tuag at ddeall iechyd person – gan gydnabod bod ffactorau economaidd, amgylcheddol, diwylliannol a chymdeithasol yn effeithio ar ein bywydau. Mae’r model yn annog gwasanaethau iechyd i gysylltu pobl â ffynonellau cymorth anghlinigol, cymunedol ar gyfer iechyd megis ymuno â dosbarth ymarfer corff, grŵp crefft, grŵp cerddoriaeth neu raglen wirfoddoli yn hytrach na dibynnu’n unig ar bresgreibio traddodiadol meddyginiaethol.

Useful Resources