Seilwaith iawn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Mae tai yn ffurfio conglfaen llesiant unigolion, teuluoedd a chymunedau. Gall y bydd yr adeiladau yr ydym yn byw ynddynt yn dal i fodoli mewn 100 mlynedd neu fwy, ac felly mae’r penderfyniadau yr ydym yn eu gwneud heddiw hefyd yn cael effaith fawr ar lesiant cenedlaethau’r dyfodol.

Mae Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yn ymrwymo i adeiladu llawer o dai er mwyn mynd i’r afael â materion prinder tai.  Drwy staff a rannwyd gydag Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru a hefyd Gymdeithas Tai Unedig Cymru, bu ffocws cyntaf y Comisiynydd ar nodi ble gallai gael yr effaith mwyaf – gan gynorthwyo’r symudiad tuag at economi gwyrdd carbon-isel a gwaith o well safon drwy ddatblygu mentrau Cymreig a chadwyn gyflenwi a fedr ddarparu tai sy’n addas ar gyfer y dyfodol.

Yn Nhachwedd 2017, cyflwynodd y Comisiynydd ymateb i ymgynghoriad  Pwyllgor ar Newid Hinsawdd y Cynulliad Cenedlaethol, yr Amgylchedd, a Phwyllgor Materion Gwledig ar dai carbon isel, gan fanteisio ar arbenigedd sefydliadau yn cynnwys Cartrefi Cymunedol Cymru, Ynni Cymunedol Cymru, Rounded Developments, Comisiwn Dylunio Cymru, Cartrefi Melin, WWF Cymru, Datblygiadau Un Blaned a SPECIFIC (Prifysgol Abertawe). Awgrymodd y meini prawf rhagarweiniol canlynol ar gyfer tai sy’n ‘addas ar gyfer y dyfodol’.

  • Hyblygrwydd
  • Effaith amgylcheddol net positif
  • Diogelwch rhag heriau’r dyfodol
  • Llesiant Cymunedol
  • Economi gwyrdd

Adolygiad Tai Fforddiadwy

Rydyn ni hefyd yn ceisio dylanwadu ar yr Adolygiad Tai Fforddiadwy a gomisiynwyd gan y Gweinidog Tai ac Adfywio, Hannah Blythyn AC.

Grant Adnewyddu Tai

Rydyn ni hefyd yn dylanwadu ar ofynion Grant Adnewyddu Tai Llywodraeth Cymru – grant £90miliwn i ddwyn newid i dai yng Nghymru. Mae’r Comisiynydd eisiau sicrhau bod cyfleoedd i gyfrannu at bob un o’r saith nod llesiant yn rhan hanfodol o’r rhaglenni hyn.

Useful Resources