ni’n cydnabod yr effaith a gaiff profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ar gyfleoedd bywyd pobl, ar gymdeithas, y nodau llesiant a chenedlaethau’r dyfodol.

al y profiadau niweidiol hyn rhag digwydd, lle maent eisoes wedi digwydd, a’u hatal rhag cael eu trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth yn faterion cymhleth y dylasem fynd i’r afael â hwynt ar y cyd drwy ddefnyddio’r pum dull o weithio a nodir yn y Ddeddf. Mae angen i lawer o’n gwasanaethau cyhoeddus gydweithio i wneud i hyn ddigwydd. Ni all unrhyw un ddatrys hyn ar ei ben ei hunan. Mae’r gwaith yr ydym  wedi ei gyflawni yn y maes hwn yn cynnwys:

  • Cynorthwyo datblygiad a chyfrannu tuag at Hwb Cymorth ACE  – rhaglen waith o dan y bartneriaeth Cymru Well Wales sy’n datblygu ac yn rhannu arbenigedd ar sut i fynd i’r afael â Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod er mwyn cynorthwyo gweithrediadau pob corff cyhoeddus.
  • Datblygu partneriaeth gyda’r system cyfiawnder troseddol drwy secondiad rhan amser gyda Gwasanaeth Carchardai a Phrofiannaeth ei Mawrhydi yng Nghymru i weithio’n agosach gyda’r Hwb ACE
  •  Cynorthwyo cais Cronfa Trawsnewid yr Heddlu i’r Swyddfa Gartref a sicrhaodd £6.78 miliwn i hwyluso trawsnewid plismona yng Nghymru’n aml-asiantaeth wybodus ei hymagwedd tuag at Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, sy’n galluogi ymyrraeth gynnar gan atal achosion craidd. Bydd y rhaglen hon yn dwysáu’r ymagwedd a fabwysiadwyd gan Hwb Cymorth Cynnar Maesteg
  • Gweithio gyda Chyfnewidfa Arfer da Swyddfa Archwilio Cymru i gynhyrchu adnoddau dysgu ar gyfer cyrff cyhoeddus yn cynnwys gwefinarau
  • Rhoi cyngor i fyrddau gwasanaethau cyhoeddus ar sut i fynd i’r afael â Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod drwy’r broses gynllunio llesiant

Useful Resources