Blog

Taith tuag at Gymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

24/8/19 Carys Wynne-Morgan

Fel rhan o dîm o 8 o bobl ar secondiad, rydym wedi bod yn ffodus iawn i fod yn rhan o un o brif raglenni Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol  Cymru sef...

Heriau’r Dyfodol Tai

17/11/17 Sophie Howe

Sometimes when we talk about housing, we get very caught up in the technicalities, the regulations, planning and specifics, that we forget that we're really talking about is home.

Os yr ydych o’r farn bod strwythur ein llywodraeth ni yn anniben cymerwch gysur yn y fan hon

1/11/17 Sophie Howe

Yn hyn o beth mae dysgu sut mae America’n cael ei llywodraethu wedi bod yn agoriad llygad i mi - astudiais y pwnc i ryw raddau yn ystod fy ngradd...

Mae’n cymryd pentref…

1/11/17 Sophie Howe

Rwy’n ffodus i gael swydd lle rwyf yn gweld llawer o bobl yn gwneud llawer o bethau anhygoel (ac weithiau i’r gwrthwyneb) ond roedd y prosiect yr ymwelais ag ef...

Teithio yn yr Unol Daleithiau

27/10/17 Sophie Howe

Ychydig dros flwyddyn yn ôl, ddim yn hir ar ôl i mi gychwyn ar fy swydd fel Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, cysylltodd Llysgenhadaeth America â mi i ofyn a fyddai...

Mae’r busnes gorau’n cael ei gyflawni pan fydd pobl, y blaned, ac elw yn ymblethu

24/10/17 Sophie Howe

Mae'r busnes gorau’n cael ei gyflawni pan fydd pobl, y blaned, a ffyniant yn ymblethu

Rhoi cyngor i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wrth iddynt gynllunio gyda’i gilydd ar gyfer llesiant

8/9/17 Sophie Howe

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae arweinyddion gwasanaethau cyhoeddus ar draws Cymru wedi bod yn defnyddio’r asesiadau llesiant a gyhoeddwyd yn ddiweddar i ddeall sut y gallant gyfrannu i lesiant...

Stori am dref fechan â llesiant yn ganolog iddi

2/6/17 Sophie Howe

Mae Diary of a Young Girl gan Anne Frank, 1984 gan George Orwell a chasgliad cyflawn o weithiau Shakespeare yn rhai o’r llyfrau sydd wedi ffurfio’r ffordd yr ydym yn...

Mae llesiant yn cychwyn yn y cartref

23/5/17 Sophie Howe

Mae cysylltiadau cynyddol yn datblygu rhwng mynd i’r afael â’n hargyfwng tai a iechyd y genedl.

Rôl allweddol y celfyddydau yn y gwaith o sicrhau llesiant cenedlaethau’r dyfodol

10/3/17 Sophie Howe

Wrth i ni ddathlu Diwrnod ein Nawddsant Cenedlaethol yr wythnos ddiwethaf, cawsom ein hatgoffa o hunaniaeth ddiwylliannol gadarn ein gwlad a’i pherthynas â’r celfyddydau

Prosiect Cymru Ifanc yn trafod tueddiadau’r dyfodol gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 

13/1/17 Sophie Howe

Wrth i 2017 symud yn ei blaen, roedd yn wych cael cychwyn y flwyddyn newydd drwy gwrdd ag aelodau Prosiect Cymru Ifanc, grŵp a sefydlwyd i alluogi grwpiau ieuenctid ar...

Mae’n amser ystyried ffurf arloesol i ymafael â phroblemau iechyd y genedl

10/10/16 Sophie Howe

Fel llawer o rieni rwy’n cychwyn rhoi fitaminau i fy nheulu wrth i ni geisio osgoi dos o anwyd gaeafol neu hyd yn oed ffliw. Mae ystafelloedd aros Ymarferwyr Cyffredinol...