Ers i’r cynllun rhannu beiciau gael ei lansio yng Nghaerdydd yn gynharach eleni, roeddwn i’n un o’r rhai cyntaf i ddefnyddio nextbike i deithio bob dydd ar draws y ddinas. Ar ôl eu defnyddio ychydig o weithiau, dechreuais siarad amdanynt yn frwdfrydig wrth fy ffrindiau a fy nheulu, neu wrth unrhyw un oedd yn barod i wrando, a’u cael hwythau i ddefnyddio nextbike hefyd.

Fe wnes i basio fy mhrawf gyrru pan oeddwn yn y chweched dosbarth, ac fel pawb o fy oedran yr adeg honno, roeddwn yn awyddus i gael fy nghar cyntaf. Fodd bynnag, penderfynais yn erbyn gwneud hynny, nid yn unig oherwydd prisiau yswiriant i bobl ifanc a chost petrol, ond hefyd oherwydd bod trafnidiaeth gyhoeddus yn y ddinas yn wych. Gallem ddewis bws, trên neu gerdded i unrhyw le y dymunwn, fel mynd i’r gwaith neu’r brifysgol.

Felly pan glywais fod nextbike yn dod i fy ninas i, roeddwn yn llawn cyffro ac yn awyddus i roi cynnig arni. Mae nid yn unig yn lleihau tagfeydd ac allyriadau co2, gan fod un car yn llai ar y ffordd, ond hefyd yn rhatach na defnyddio bws ac yn gynt na cherdded.

Er enghraifft, fel un sy’n berchen tocyn tymor, gall mynd i weld Dinas Caerdydd yn chwarae wythnos ar ôl wythnos fod yn rhwystredig ac yn wefreiddiol ar yr un pryd. Yn ystod buddugoliaeth gyntaf y Bluebirds yn ymgyrch yr Uwch Gynghrair yr wythnos ddiwethaf roedd yr awyrgylch yn anhygoel.

Ers i’r tîm gael ei uwchraddio, mae’r nifer o fynychwyr wedi cynyddu’n sylweddol, sy’n beth da ond sydd hefyd yn golygu bod mwy o bobl yn mynd yno yn eu ceir ac yn defnyddio bysiau i fynd i’r stadiwm.

Mewn ymgais i leihau traffig ar ddiwrnod gêm, mae nextbike wedi gosod gorsaf rithwir  yn Stadiwm Dinas Caerdydd gyda chynnig arbennig i rai â thocyn tymor i ddefnyddio beic am ddim ar ddiwrnodau gêm.

Ers hynny, mae fy siwrnai i’r gemau wedi bod mor hawdd, a gymaint yn fwy cyfleus nag aros am fws gorlawn mewn traffig, cyn ac ar ol y gêm.

Pam wnes i ddod yn Llysgennnad Brand nextbike?

Mae nextbike wedi bod yn hynod o lwyddiannus ers i’r beiciau cyntaf gael eu sefydlu’n gynharach eleni. Ar ddiwedd yr haf, ar ôl defnyddio’r beiciau’n gyson, daeth cyfle i fod yn llysgennad brand, ac fe wnes gipio’r cyfle gan fyd mod yn credu yn y cynllun ac yn awyddus i weld mwy o bobl yn eu defnyddio.

Roedd angen mwy o feiciau a mwy o orsafoedd ac ers mis Medi, mae 27 gorsaf ychwanegol a 250 o feiciau ychwanegol wedi eu sefydlu, ac yn awr mae yna 52 o orsafoedd a 500+ o feiciau, gyda chynlluniau i ehangu yn y dyfodol wrth i fwy o bobl fod yn awyddus i gael gorsafoedd yn agosach at eu cartrefi.

Dim ond chwe mis sydd ers i’r cynllun gychwyn ac rydyn ni eisoes wedi cyrraedd ein 100,000fed reid yn yr ychydig wythnosau diwethaf ac wedi cyrraedd un filiwn o rentiadau yn y DU ers i ni lansio’r cynllun.

#TrafnidiaethHydref nextbike a Chenedlaethau’r Dyfodol

Yn gweithio gyda â swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru a’u cynllun #TransportOctober, fe wnes i ddod yn gyfrifol am eu tudalen Instagram.

Ar ôl darllen eu hadroddiad newydd ‘Trafnidiaeth Addas ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol’ ar ddulliau amgen y gellid eu defnyddio  gan Lywodraeth Cymru i wario’r £1.4 biliwn, roedd buddsoddi mewn seilwaith beicio’n un o’u hargymhellion.