Newyddion

Gwers Fwyaf y Byd, 18 – 25 Medi 2017  

12/9/17 Sophie Howe

Llythyr agored i ysgolion a cholegau gan Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol dros Gymru.

Rhoi cyngor i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wrth iddynt gynllunio gyda’i gilydd ar gyfer llesiant

8/9/17 Sophie Howe

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae arweinyddion gwasanaethau cyhoeddus ar draws Cymru wedi bod yn defnyddio’r asesiadau llesiant a gyhoeddwyd yn ddiweddar i ddeall sut y gallant gyfrannu i lesiant...

Stori am dref fechan â llesiant yn ganolog iddi

2/6/17 Sophie Howe

Mae Diary of a Young Girl gan Anne Frank, 1984 gan George Orwell a chasgliad cyflawn o weithiau Shakespeare yn rhai o’r llyfrau sydd wedi ffurfio’r ffordd yr ydym yn...

Mae llesiant yn cychwyn yn y cartref

23/5/17 Sophie Howe

Mae cysylltiadau cynyddol yn datblygu rhwng mynd i’r afael â’n hargyfwng tai a iechyd y genedl.

Rôl allweddol y celfyddydau yn y gwaith o sicrhau llesiant cenedlaethau’r dyfodol

10/3/17 Sophie Howe

Wrth i ni ddathlu Diwrnod ein Nawddsant Cenedlaethol yr wythnos ddiwethaf, cawsom ein hatgoffa o hunaniaeth ddiwylliannol gadarn ein gwlad a’i pherthynas â’r celfyddydau

Prosiect Cymru Ifanc yn trafod tueddiadau’r dyfodol gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 

13/1/17 Sophie Howe

Wrth i 2017 symud yn ei blaen, roedd yn wych cael cychwyn y flwyddyn newydd drwy gwrdd ag aelodau Prosiect Cymru Ifanc, grŵp a sefydlwyd i alluogi grwpiau ieuenctid ar...

Sut olwg sydd ar lesiant nawr ac yn y dyfodol?

20/10/16 Michael Palmer

Sefydlodd rhan allweddol o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) i sicrhau bod sefydliadau lleol yn cydweithio â’i gilydd i wella llesiant eu hardal ar gyfer cenedlaethau presennol...

Mae’n amser ystyried ffurf arloesol i ymafael â phroblemau iechyd y genedl

10/10/16 Sophie Howe

Fel llawer o rieni rwy’n cychwyn rhoi fitaminau i fy nheulu wrth i ni geisio osgoi dos o anwyd gaeafol neu hyd yn oed ffliw. Mae ystafelloedd aros Ymarferwyr Cyffredinol...

Mae Rhaglen Lywodraeth “Symud Cymru Ymlaen” yn darparu cyfleoedd newydd

20/9/16 Sophie Howe

Fel yr amlinellir gan y Prif Weinidog, mae hwn yn gyfle i fabwysiadu ymagwedd newydd. Mae’n galonogol bod Llywodraeth Cymru’n cydnabod yr angen am ddulliau newydd o weithio i fanteisio...

#ACEsRhagfyr A oes yna ormod o fenywod yn cael eu carcharu yng Nghymru?

19/12/18 Sophie Howe

Mewn ymateb i stori BBC Cymru ar y nifer o fenywod o Gymru sydd mewn carchar am droseddau di-drais, gwnaeth Sophie Howe sylwadau ar y modd y mae hyn yn...

#ProudToBeMe gan Iestyn Wyn, Stonewall Cymru

25/8/18

Y penwythnos hwn bydd pobl o bob rhan o Gymru’n dod at ei gilydd i ddathlu cydraddoldeb ac amrywiaeth yn nigwyddiad Pride Cymru.