Newyddion

Rhaid i hon fod yn gyllideb sy’n adlewyrchu gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

10/10/18 Sophie Howe

Mewn ymateb i rybudd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) bod cynghorau Cymru’n wynebu torbwynt ariannol,

Pwysigrwydd iechyd meddwl i genedlaethau’n dyfodol

10/10/18

Ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd, gofynasom i Victoria English roi mewnwelediad i ni o baham mae iechyd meddwl mor bwysig i bobl ifanc, heddiw a bob dydd.

Mae Cyrff Cyhoeddus Cymru yn gallu gwneud newid syml i gwtogi defnydd o blastig

5/10/18 Sophie Howe

Mewn ymateb i gynnydd o 48% ym mhryniant gwellt plastig gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru dros y pum mlynedd diwethaf, dywedodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru:

Hinkley Point

14/9/18 Sophie Howe

Mae gen i barch at y pryderon a fynegwyd gan bobl leol am waredu gwastraff o Hinkley Point. Mae hwn yn amlwg yn bwnc emosiynol a gallaf ddeall pam mae...

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth a lofnodwyd rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

15/12/17 Sophie Howe

Huw Vaughan-Thomas, Auditor General for Wales and Sophie Howe, Future Generations Commissioner for Wales have today published a Memorandum of Understanding, which sets out how they will cooperate on their...

Heriau’r Dyfodol Tai

17/11/17 Sophie Howe

Sometimes when we talk about housing, we get very caught up in the technicalities, the regulations, planning and specifics, that we forget that we're really talking about is home.

Os yr ydych o’r farn bod strwythur ein llywodraeth ni yn anniben cymerwch gysur yn y fan hon

1/11/17 Sophie Howe

Yn hyn o beth mae dysgu sut mae America’n cael ei llywodraethu wedi bod yn agoriad llygad i mi - astudiais y pwnc i ryw raddau yn ystod fy ngradd...

Mae’n cymryd pentref…

1/11/17 Sophie Howe

Rwy’n ffodus i gael swydd lle rwyf yn gweld llawer o bobl yn gwneud llawer o bethau anhygoel (ac weithiau i’r gwrthwyneb) ond roedd y prosiect yr ymwelais ag ef...

Teithio yn yr Unol Daleithiau

27/10/17 Sophie Howe

Ychydig dros flwyddyn yn ôl, ddim yn hir ar ôl i mi gychwyn ar fy swydd fel Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, cysylltodd Llysgenhadaeth America â mi i ofyn a fyddai...

Mae’r busnes gorau’n cael ei gyflawni pan fydd pobl, y blaned, ac elw yn ymblethu

24/10/17 Sophie Howe

Mae'r busnes gorau’n cael ei gyflawni pan fydd pobl, y blaned, a ffyniant yn ymblethu

Gwers Fwyaf y Byd, 18 – 25 Medi 2017  

12/9/17 Sophie Howe

Llythyr agored i ysgolion a cholegau gan Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol dros Gymru.

Rhoi cyngor i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wrth iddynt gynllunio gyda’i gilydd ar gyfer llesiant

8/9/17 Sophie Howe

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae arweinyddion gwasanaethau cyhoeddus ar draws Cymru wedi bod yn defnyddio’r asesiadau llesiant a gyhoeddwyd yn ddiweddar i ddeall sut y gallant gyfrannu i lesiant...