Mewn datganiad ar y cyd, mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru wedi cefnogi cannoedd o blant ysgol yng Nghymru sy’n cymryd rhan yn y #schoolstrike4climate i dynnu sylw at y bygythiad cynyddol sy’n dod o gyfeiriad newid hinsawdd.

Meddai Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru:

“Rwy’n cefnogi’n llawn y bobl ifanc sydd wedi gweithredu heddiw er mwyn i’w llais gael ei glywed ynglŷn â newid hinsawdd, sef yr her fwyaf y byddan nhw’n ei hwynebu yn y dyfodol

“Yng Nghymru, mae 23% o’n harfordir eisoes yn erydu; un o straeon newyddion heddiw yw tirlithriad mawr ym Mae Oxwich. Mae ein cartrefi a chymunedau ledled Cymru’n dod yn fwy agored i orlifo arfordirol, ac yn yr hirdymor gallem golli rhai o’n trefi a phentrefi arfordirol mwyaf poblogaidd.

“Gobeithio bydd arweinwyr yng Nghymru’n gwrando ar ein pobl ifanc, gwrando ar eu gofidiau a’u hatebion a dangos arweiniad drwy sicrhau fod mwy o’n hanghenion ynni’n cael eu cyflawni gan ffynonellau adferadwy, lleihau allyriadau drwy wneud adeiladau’n fwy ynni-effeithlon, ailddiffinio sut mae tir yn cael ei ddefnyddio, sicrhau fod trafnidiaeth gyhoeddus yn ddewis dichonadwy ar gyfer y rhan fwyaf o deithiau a sicrhau fod gennym ni’r isadeiledd angenrheidiol ar gyfer cerbydau trydan pan fydd defnyddio car yn hanfodol.

“O dan amodau ein Deddf Lleisiant Cenedlaethau’r Dyfodol arloesol, rhaid i bob polisi a gwasanaeth gael ei gynllunio mewn dull sy’n ystyried effaith amgylcheddol nawr ac i’r dyfodol. Mae heddiw’n gyfle i’n hatgoffa nid yn unig bod gennym ni ddyletswydd gyfreithiol i genedlaethau’r dyfodol, ond mae gennym ddyletswydd foesol iddyn nhw hefyd.”

Meddai Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru:

“Mae gweithredoedd rhai o’n pobl ifanc heddiw yn dangos yn rymus eu rhwystredigaeth ynghylch rhai o’r penderfyniadau sy’n cael eu gwneud a fydd o reidrwydd yn effeithio ar eu bywydau – penderfyniadau sy’n cael eu gwneud heb ymgysylltu’n ystyrlon â phawb yn ein cymdeithas. Gobeithio y bydd arweinwyr yn cydnabod nawr fod gan blant a phobl ifanc hawl i gymryd rhan mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw, ac y dylid gwrando arnyn nhw fel dinasyddion gweithredol.”

#schoolstrike4climate Cymru