Mewn ymateb i bleidlais Cyngor Caerdydd i ddargyfeirio pensiynau o danwyddau ffosil, Dydd Iau, 18fed Orffennaf, dywed Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru:

“Rwy’n croesawu’r pleidlais gan Gyngor Caerdydd heno i ddargyfeirio pensiynau o danwyddau ffosil yn dilyn fy alwad y llynedd i bob awdurdod lleol yng Nghymru wyro o danwydd ffosil. Tra bo’r penderfyniad terfynol yn gorwedd gyda Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg, mae’r pleidlais heddiw yn rhan o’r newid angenrheidiol yng Nghymru – mewn wythnos lle bu protestiadau gan Extinction Rebellion yng Nghaerdydd ar strydoedd ein prifddinas, i amlygu’r angen am weithredu ar frys ar y newid yn yr hinsawdd a’r protestiadau diweddar gan Strike4Youth sy’n digwydd y tu allan i’r Senedd.
“Dyma’n union y cyfeiriad y mae angen i gyrff cyhoeddus wneud er mwyn dangos sut y maent yn cymryd camau i wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol, ac sy’n cyd-fynd â’r cyhoeddiad gen i am ganllawiau rwyf wedi’u cyhoeddi i ddangos sut y gall cyrff cyhoeddus sicrhau eu bod yn gweithredu’n gyfrifol yn fyd-eang – fel sy’n ofynnol gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.
“Mae’n cynnwys camau y gall cyrff cyhoeddus ac eraill eu cymryd i sicrhau buddsoddiad teg a moesegol er mwyn dargyfeirio o stociau, bondiau, cronfeydd buddsoddi sy’n ariannu diwydiannau nwy, olew neu glo, ac yn lleihau ein baich ar y blaned.
“Ddoe yn y Cenhedloedd Unedig, cymerais ran mewn dadl lle’r oedd dinasoedd o bob cwr o’r byd yn tynnu sylw at y cyfraniadau yr oeddent yn eu gwneud i gyflawni’r Nodau Datblygu Cynaliadwy. Mae angen i awdurdodau lleol yng Nghymru fynnu nad yw eu cronfeydd pensiwn yn gwneud buddsoddiadau sy’n cyfrannu at beryglu’r planed – a dyna ein cyfraniad pwysig i’r darlun byd-eang hwn”