Mewn ymateb i brotest 5 niwrnod Extinction Rebellion Caerdydd i dynnu sylw at yr angen am weithredu ar frys i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, dywedodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru:

“Tra gall y bydd rhai pobl yn anghytuno â’u dulliau, mae Extinction Rebellion yn tynnu sylw at y gwirionedd na ellir ei wadu bod y rhai sy’n llunio polisïau yn methu gweithredu’n ddigon cyflym na chadarn i atal y newid yn yr hinsawdd.

“Yma yng Nghymru rydyn ni’n gweld yr effeithiau wrth i’r blaned boethi, o erydiad ein morlin i lifogydd rheolaidd yn ein pentrefi a’n trefi. Ac ochr yn ochr â hynny rydyn ni’n gweld dirywiad ecolegol gyda llawer o’n rhywogaethau’n diflannu.

“Mae yna arwyddion addawol fod pethau’n newid wrth i’r Llywodraeth ddatgan ei bod yn argyfwng ar yr hinsawdd, ffordd liniaru’r M4 yn cael ei gwrthod ac arweinyddiaeth ein prifddinas yn gosod cynllun cryf ar gyfer lleihau allyriadau o geir ac yn buddsoddi mewn helpu pobl i newid i drafnidiaeth gyhoeddus, beicio a cherdded.

“Ond mae arnom angen llawer mwy o hyn – mae’r cynllun deg-pwynt a gyhoeddais y mis diwethaf wedi rhoi man cychwyn i’r modd y dylai Llywodraeth Cymru gynyddu buddsoddi yng nghylch cyllideb y flwyddyn hon mewn meysydd megis trafnidiaeth gyhoeddus, ynni a thai er mwyn ein gosod ar y ffordd gywir i gwrdd ag allyriadau carbon er mwyn ein planed a phobl.”