Mewn ymateb i gyhoeddiad ‘Bywydau iach, ffyniannus i bawb’ gan Sefydliad Iechyd y Byd ar ddydd Iau 12 Medi, meddai Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i Gymru:

“Clustnodir dros 50% o gyllideb Llywodraeth Cymru i  wariant ar iechyd, gyda phwyslais ar wasanaethau aciwt yn hytrach na dulliau ataliol, ac eto mae gan Gymru rai o’r ystadegau iechyd a gofal gwaethaf yn Ewrop o hyd.

“Mae’r adroddiad ar degwch iechyd a gyhoeddwyd gan WHO heddiw yn tynnu sylw at y ffaith fod ffactorau fel cyfleoedd cyflogaeth a sefydlogrwydd ac amodau byw yn cyfrannu lawer yn fwy at ddeilliannau iechyd na mynediad at ofal iechyd ac ansawdd y gofal hwnnw.

“Mae’r canfyddiadau hyn hefyd yn cefnogi’r dull yr ydym ni’n gweithio tuag ato yng Nghymru wrth geisio symud i weithredu dulliau holistig hirdymor ar draws y GIG, gan adeiladu ar y weledigaeth a amlinellwyd yn nogfen Llywodraeth Cymru, Cymru Iachach.”