Wrth i ni gychwyn ar flwyddyn ysgol 2017-2018, hoffwn achub y cyfle i'ch atgoffa o ddyddiad arbenning iawn yn y calendr byd-eang, a fydd yma'n fuan, ac a fydd yn rhoi cyfle i chi gyflwyno Nodau Datblygu Cynaliadwy i blant a phobl ifanc, a'u huno i weithredu gydag eraill ledled y byd.

 

Gall ein cenhedlaeth ni fod y cyntaf i ddod â thlodi i ben – a’r genhedlaeth olaf i ymdrin â newid hinsawdd cyn iddi fod yn rhy hwyr

Ban Ki-Moon, Ysgrifennydd Cyffredinol, y Cenhedloedd Unedig.

Cefndir

Yn 2015, arwyddodd 193 o wledydd i ymrwymo i’r 17 nod byd-eang a osodwyd gyda’r bwriad o gyflawni’r thri pheth rhyfeddol hyn erbyn 2030: dod â thlodi i ben; ymladd anghyfartaledd ac annhegwch; a thaclo newid hinsawdd.

Mae mis Medi 2017 yn nodi ail ben blwydd y cytundeb pwysig hwn ac rhwng 18 – 25 Medi 2017, gall ysgolion a cholegau gymryd rhan yng Ngwers Fwyaf y Byd, ynghyd â miliynau o fyfyrwyr eraill ledled y byd er mwyn deall pwysigrwydd y nodau a dysgu beth sy’n cael ei wneud i daclo tlodi, ymladd anghyfiawnder a thaclo newid hinsawdd.

Cymryd Rhan

Mae gan wefan Gwers Fwyaf y Byd ddewis eang o wybodaeth ac adnoddau gan gynnwys cynlluniau gwersi yn Gymraeg a Gymraeg. Mae llyfrgell ar-lein hefyd; adnoddau dysgu cefndirol; straeon calonogol o bob cwr o’r byd; prosiectau i ymuno â nhw offer dysgu creadigol a thystysgrif cyfranogi i’w lawrlwytho.

A fyddech cystal ag annog ysgolion a cholegau i gymryd rhan ac i arddangos eu tystysgrifau â balchder yn eu hadeiladau,  ac wrth gwrs, ar lwyfannau cyfathrebu digidol, os gwelwch yn dda.

Pam mae hyn yn bwysig yng Nghymru?

Fely gwyddoch, efallai, Cymru oedd y wlad gyntaf i ddeddfwriaethau’r egwyddorion sy’n gefndir i’r Nodau Datblygu Cynaliadwy drwy gyfrwng Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae hi’n bwysig fod plant a phobl ifanc Cymru’n cael cyfle i ddysgu am yr heriau sy’n ein hwynebu ni, a chenedlaethau’r dyfodol.

Bydd gallu prosesu gwybodaeth gymhleth, er mwyn herio’n feirniadol a llunio barn yn seiliedig ar dystiolaeth, yn eu helpu ar eu taith i greu pecyn sgiliau a fydd ei angen arnynt i fod yn llwyddiannus yn y dyfodol. Ac o ganlyniad i gyngor yr Athro Donaldson yn ei adroddiad ‘Dyfodol Llwyddiannus’, dylai’r fframwaith cwricwlwm newydd weld ‘plant a phobl ifanc yn datblygu’n ddinasyddion moesegol, gwybodus Cymru a’r byd” (Cymru Gyfrifol yn Fyd-eang). Gobeithio y cytunwch fod cyfranogi yng Ngwers Fwyaf y Byd yn rhoi cyfle rhagorol i wneud hyn.

Edrychaf ymlaen at glywed sut y byddwch chi’n ymwneud â’r fenter ryngwladol gyffrous hon, ac uno â miliynau o bobl eraill ledled y byd. Edrychaf ymlaen at weld sut y byddwch chi’n ymwneud â’r pynciau llosg a rhannu beth a ddysgwyd gennych.