A fedrwch chi helpu’r Comisiynydd i adolygu a datblygu ei dull o gyfathrebu i fod yn unol â’i hagenda flaengar?

Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn awr yn ei thrydedd flwyddyn ers iddi ddod i rym.

Mae ein Tim bychan yn cynorthwyo agenda drawsffurfriol sy’n torri tir newydd ac yn helpu i greu mudiad dros newid yng Nghymru. Mae’r modd yr ydym yn dylanwadu ac yn tynnu sylw at ein gwaith yn hollbwysig ar gyfer llwyddo yn ein cenhadaeth ac mae angen i ni fod gystal ag y mae’n bosibl i ni fod. Rydyn ni’n dymuno cael persbectif annibynnol ar ein gwaith cyfathrebu a’n gwaith ar faterion cyhoeddus.

Y cwestiynau sydd ar ein meddwl: a ydyn ni’n clustnodi’r lefel cywir o adnoddau, yn eu defnyddio yn y meysydd cywir, yn gweithio yn y ffordd orau posibl i sicrhau fod y Comisiynydd a’i Thim yn effeithiol? Sut fyddech chi’n strwythuro ein swyddogaethau Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus?

Rydyn ni’n caru arloesedd, creadigrwydd, a dulliau newydd o weithio, felly os hoffech ein helpu gyda’r gwaith hwn os gwelwch yn dda cysylltwch â helen.verity@futuregenerations.wales erbyn 30 Mehefin 2019 am fwy o wybodaeth am y cylch gwaith ar gyfer yr adolygiad hwn. Hoffem gwblhau’r darn hwn o waith erbyn 1 Medi 2019.