Heddiw gwnaeth Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ymateb i gyllideb ddrafft Cymru.

Dywedodd Sophie Howe Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol:

“Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ein dwyn ar siwrnai sy’n herio’n dulliau traddodiadol o weithio. Mae wedi ein gosod ar lwybr i gyfeiriad newydd sy’n gofyn am ymagwedd fwy cyd-gysylltiedig tuag at atal problemau cyn iddynt waethygu a sicrhau ein bod yn cynllunio ar gyfer yr heriau hirdymor sy’n wynebu Cymru.

“Mae cyhoeddi’r gyllideb ddrafft hon yn gychwyn cyfnod pwysig ar y siwrnai hon ac mae’n cynnig cyfle i lunio polisïau a gwariant mewn dull sy’n adlewyrchu hyn.

“Mae’r Ddeddf hefyd yn gofyn i mi weithredu fel gwarcheidwad gallu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u hanghenion ac annog cyrff cyhoeddus i roi mwy o ystyriaeth i effaith hirdymor yr hyn y maent yn ei wneud.

“Rwy’n edrych ymlaen at ddarparu cyngor a chymorth i Lywodraeth Cymru wrth iddynt weithio tuag at eu cyllideb derfynol a fydd yn helpu i osod cyrff cyhoeddus ar y llwybr iawn drwy sicrhau bod blaenoriaethau eu cyllideb yn dangos newid tuag at wariant ataliol, ymagwedd fwy integredig yn y ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu hariannu, ac felly eu cyflwyno,  ac yn adlewyrchu meddylfryd hirdymor a chynllunio ariannol.