Yr wythnos hon, bydd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i Gymru, a Llywodraeth Cymru’n cynnal uwchgynhadledd rhanddeiliaid i adeiladu ar gyfraniad Cymru i Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig.

Mae gan Gymru hanes maith o hybu datblygiad cynaliadwy. Yn yr un flwyddyn ag y mabwysiadwyd y Nodau Datblygu Cynaliadwy (Sustainable Development Goals ­–SDGau) gan y Cenhedloedd Unedig ym mis Ionawr 2016, roedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru’n pasio deddf arloesol Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Eleni bydd y Deyrnas Unedig yn cyhoeddi’i hadroddiad cyntaf i’r Cenhedloedd Unedig ar ei chyfraniad i’r nodau drwy gyfrwng Adolygiad Gwirfoddol gan Genedl (Voluntary National Review – VNR), sydd â’r bwriad o dracio a chyflymu cynnydd wrth roi Agenda 2030 ar waith.

Meddai Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i Gymru:

“Yng Nghymru, rydym ni eisoes yn cyfrannu at y 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy drwy gyfrwng ein gwaith wrth gyflawni Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, Mae’r adolygiad hwn yn gyfle i arddangos dull arloesol Cymru o ymwneud â datblygu cynaliadwy gerbron y byd a chynyddu ymwybyddiaeth a chyfleoedd i bobl yng Nghymru i gymryd rhan a gweithredu er mwyn gwella llesiant pobl a’r blaned ar adeg pan rydym ni’n wynebu materion o’r pwys mwyaf fel newid hinsawdd ac anghyfartaledd economaidd a chymdeithasol.

“Gallwn ni hefyd ddysgu am yr hyn y mae gwledydd eraill yn ei wneud; er enghraifft ystyrir Iwerddon fel arweinydd o ran cynnwys pobl ifanc a sicrhau bod eu llais yn cael ei adlewyrchu yn y broses o wneud penderfyniadau, mae Gwlad Belg yn integreiddio twristiaeth gynaliadwy mewn polisi ac mae Canada’n canolbwyntio ar adeiladu byd heddychlon, cynhwysol a ffyniannus.”

Nodiadau i Olygyddion

Mae Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, a fabwysiadwyd gan bob Aelod Wladwriaeth o’r Cenhedloedd Unedig yn 2015, yn darparu cynllun bydeang ar gyfer urddas, heddwch a ffyniant i bobl a’r blaned, nawr ac i’r dyfodol. Yn greiddiol i’r Agenda mae’r 17 nod Datblygu Cynaliadwy (SDGau), sy’n alwad brys i weithredu ar ran pob gwlad, a ddatblygwyd ac sy’n datblygu mewn partneriaeth fydeang.

Mae’r nodau’n cydnabod fod yn rhaid i bethau fel dod â phroblemau cymdeithas fel tlodi fynd law yn llaw â strategaethau sy’n gwella iechyd ac addysg, yn lleihau anghyfartaledd ac yn cefnogi twf economaidd, a’r cyfan wrth daclo newid hinsawdd a gweithio i ddiogelu ein cefnforoedd a’n fforestydd.

Pwrpas Uwchgynadleddau Rhanddeiliaid yw:

  • Cynyddu gwybodaeth yng Nghymru am yr SDGau, y broses VNR, a safle diweddaraf llywodraethau’r DU a Chymru.
  • Gweithredu fel catalydd i Lywodraeth Cymru, CCDC a Chymdeithas Sifil i archwilio sut y gall partneriaethau a chydweithio i’r dyfodol ddwysáu ymdrechion yng Nghymru at gyflawni’r SDGau
  • Tanio cefnogaeth a phartneriaethau aml-randdeiliad er budd gweithredu’r Nodau Datblygu Cynaliadwy yng Nghymru
  • Dysgu oddi wrth y sector gyhoeddus, cymdeithas sifil, y sector preifat ac addysg uwch am eu cyfraniadau i’r SDGau
  • Adeiladu dealltwriaeth a hybu dull Cymru o ymwneud â’r SDGau drwy gyfrwng Nodau Llesiant Cymru, a chynnal datblygu cynaliadwy (dulliau o weithio)
  • Deall y cyfleoedd a’r cyfyngiadau a ddaw yn sgil data ystadegol a naratifol fel tystiolaeth yn y VNR o gyd-destun Cymru
  • Archwilio’r etifeddiaeth sydd angen ei gael gan yr uwchgynadleddau hyn er budd arweinyddiaeth, partneriaeth a gweithredu er budd Agenda 2030