Yn fy rôl fel Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i Gymru, rwyf wedi canfod bod diddordeb cynyddol dros y 6 mis diwethaf, o wahanol sectorau, ac yn wir, o wahanol wledydd, yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a gwaith ein Swyddfa.

Yn 2015, Cymru oedd y wlad gyntaf, a’r unig wlad, i ddeddfwriaethu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, pan basiwyd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) mewn gweithred arloesol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae’r Ddeddf yn ymwneud â gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol pobl Cymru, sy’n gosod dyletswydd gyfreithiol ar y sector gyhoeddus yng Nghymru i sicrhau fod anghenion y presennol yn cael eu cyflawni heb gyfaddawdu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u hanghenion hwythau.

Rydym ni o’r farn y byddai angen mudiad traws-sector i beri i newid sefydliadol ddigwydd ar unrhyw fath o raddfa yng Nghymru. Mudiad ble byddai sefydliadau cyhoeddus, trydydd sector a sector breifat yn ymdrechu ar y cyd tuag at weledigaeth hirdymor, gyfrifol a chydweithredol.

Nid yw hon yn daith hawdd. A dyma pam ein bod ni’n ei gweld hi’n debycach i hirdaith.

Rydym ni hefyd yn sylweddoli fod sefydliadau gwahanol mewn mannau gwahanol o ran eu barn a’u harferion ynghylch datblygu cynaliadwy a chyfrifoldeb cymdeithasol yng Nghymru.

Mae yna ambell wir hyrwyddwr yn bodoli eisoes, ac mae sawl un hefyd nad ydynt wedi ystyried eto y rhan y gallen nhw ei chwarae a’r gwahaniaeth y gallai hynny ei wneud i Gymru.

Rydym ni’n ffurfio partneriaeth strategol gyda Busnes yn y Gymuned Cymru. Nhw yw Rhwydwaith Fusnes Gyfrifol y Tywysog yng Nghymru, sefydliad aelodaeth dan arweiniad busnes sy’n cynnwys busnesau blaengar o bob maint o bob cwr o Gymru sy’n deall fod ffyniant busnes a chymdeithas yn rhyngddibynnol.

Ac ar y cyd â busnesau a sectorau Llywodraeth Cymru, rydym ni eisiau deall faint o awydd sydd o blaid harneisio’r egni torfol a’r penderfyniad yn y sectorau preifat a chyhoeddus a’r drydedd sector, i ymuno yn ein siwrnai, i gyfeiriad Cymru fwy cynaliadwy a chymdeithasol gyfrifol. Ac i weithio ar rai dulliau posib o wneud hyn.

Rydym ni eisiau sefydlu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth, ynghyd ag ymarfer, o ddatblygu cynaliadwy ac arferion cymdeithasol gyfrifol yng Nghymru, a darganfod faint o barodrwydd sydd o ran ymuno â’r siwrnai.

Rydym ni wir yn credu mewn cyfranogi. A dyma pam hoffwn dechrau sgwrs ynglŷn â sut y gallem ni weithio gyda’n gilydd i adeiladu’r Gymru a ddymunwn.

Un peth olaf i gloi, a fyddech cystal ag ystyried fod yr arolwg hwn wedi’i gynllunio ar gyfer ystod lawn y ddealltwriaeth sydd ar gael ynghylch datblygu cynaliadwy ac arferion cymdeithasol gyfrifol.