I nodi Diwrnod Rhyngwladol Menywod, mae Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, wedi cyhoeddi polisi staff newydd sy’n rhoi cefnogaeth a thâl absenoldeb i staff sy’n dioddef cam-drin domestig, er mwyn iddyn nhw allu gadael y cam-drin a sicrhau llety diogel.

Meddai Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru:

“Rydym ni’n gwybod fod llawer o fenywod yn aros mewn perthynas gamdriniol oherwydd diffyg arian a mynediad i lety diogel iddyn nhw a’u plant.

“Fel cyflogwr, mae’n bwysig iawn i mi fod fy staff yn ymwybodol nad ydyn nhw ar eu pen eu hun wrth ddelio â sefyllfa ddifrifol a brawychus, a bod cefnogaeth hanfodol, ymarferol ar gael ar unwaith, er mwyn eu helpu i adael perthynas gamdriniol. Mae’r gefnogaeth bellach hon yn ychwanegol i’n polisi gweithle, sydd eisoes yn ei le i ddiogelu dioddefwr cam-drin, ac i sicrhau fod y gweithle’n lle diogel.

“Mae cam-drin domestig yn broblem i bawb ac fel cyflogwr gallwn wneud ymdrech ar y cyd i ymladd un o’r problemau cymdeithasol mwyaf sy’n ein hwynebu heddiw.”

Meddai Eleri Butler, Prif Weithredwr, Cymorth i Ferched Cymru:

“Rydym ni’n croesawu’r fenter hon gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, oherwydd mae gan bob un ohonom rôl i’w chwarae, ac mae’n gyfrifoldeb ar bawb i herio cam-drin domestig. Mae Cymorth i Fenywod Cymru’n darparu hyfforddiant ac arweiniad i gyflogwyr yng Nghymru ynghylch sut allan nhw greu diwylliant gweithio sydd ddim yn goddef trais yn erbyn menywod.

“Rydym ni’n gwybod fod menywod sy’n dioddef cam-drin yn aml yn gofidio am gadw’u swydd, ac wrth i gyflogwyr anfon neges glir eu bod nhw’n gallu cynnig cefnogaeth fel hyn, bydd hynny’n allweddol er mwyn galluogi goroeswyr i wneud dewisiadau a chael mynediad i gymorth a chefnogaeth.”

Mae darpariaeth debyg eisoes wedi cael ei phasio yn Ynysoedd Philippines, rhannau o Ganada a Seland Newydd.

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod yn profi cam-drin domestig, gallwch ffonio llinell gymorth gyfrinachol Byw Heb Ofn ar 0808 8010 800 neu ewch i gwefan http://www.welshwomensaid.org.uk/cy/