Mae siop goffi menter gymunedol seiliedig yng Nghaerdydd, sy’n cynnig cyfle cyflogaeth i bobl ddigartref, wedi cael ei dewis gan aelodau tîm swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol fel eu helusen flynyddol swyddogol gyntaf.

Drwy gydol y flwyddyn bydd swyddfa’r Comisiynydd yn cynorthwyo Big Moose drwy godi arian, a

dywedodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru:

“Rydyn ni uwch ben ein digon fel tîm i ddatgan mai Big Moose yw’n helusen enwebedig flynyddol gyntaf erioed.

“Fel tîm gwnaethom ymrwymo’n gynnar i ‘weithredu yn ogystal â thrafod’, gan greu diwylliant sy’n cael effaith cadarnhaol arnom ni fel tîm yn ogystal ag ar Gymru a gweddill y byd. Arwyddair y Big Moose yw ‘gadael y byd mewn gwell cyflwr nag oedd pan wnaethom ei ddarganfod’, ac mae hyn yn cyd-fynd yn berffaith ag uchelgais a dyheadau’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’n gwaith.

“Mae gennym lawer o gynlluniau cyffrous a phrin fedrwn ni aros i ddechrau ymgyfrannu a chynorthwyo’r fenter gymdeithasol wych hon sy’n rhoi cymorth i bobl ddigartref yng Nghymru. Cadwch eich llygaid yn agored am y gwahanol weithgareddau y byddwn yn cymryd rhan ynddynt, ar ein gwefan ac yn eich cylchlythyr.”

Dywedodd Chloe a Jeff Smith, Big Moose Coffee Co:

“Mae’n fraint i ni gael ein dewis fel elusen flynyddol. Mae yna lawer o synergedd rhwng y gwaith yr ydym ni yn ei wneud a’r gwaith a wneir gan dîm cenedlaethau’r dyfodol, a chredaf y bydd hyn yn tyfu a datblygu’n bartneriaeth ddynamig â’i gwreiddiau yn llesiant pobl heddiw ac yn y dyfodol.

“Gyda’n gilydd gallwn ddod yn dîm na fedr neb ei atal.”

Deuawd tad a merch yw Jeff a Chloe â ganddynt un genhadaeth syml, gadael y byd mewn gwell cyflwr nag yr oedd pan wnaethant ei ddarganfod, ac maen nhw wedi creu tîm a model sy’n eu helpu i wneud yr union beth hwnnw. Daeth y syniad am Big Moose Coffee Co iddynt ar ôl i Jeff golli ei ffrind gorau Gary Cloonan (aka Moose) a chael ei atgoffa pa mor fyr a gwerthfawr mae bywyd yn medru bod. Gwnaeth adduned yr adeg honno i elwa ar bob munud. Sefydliad dielw ydyw, gyda bwriad clir i wneud pethau sy’n hwyl ac sy’n ysbrydoli pobl i fyw bywydau gwell, iachach a charedicach gyda’r ffocws ar iechyd meddwl, atal hunanladdiad a digartrefedd.