Mewn ymateb i stori BBC Cymru ar y nifer o fenywod o Gymru sydd mewn carchar am droseddau di-drais, gwnaeth Sophie Howe sylwadau ar y modd y mae hyn yn effeithio ar blant a phobl ifanc ac yn cyfrannu tuag at Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Dywedodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru:

“Mae rhoi menywod yn y carchar am droseddau di-drais yn arwain at ôl-effeithiau enfawr a dyma’r datrysiad gwaethaf posibl i genedlaethau’r dyfodol.

“Drwy wneud hyn, mae’r system yn bytholi cylchoedd o iechyd meddyliol a chorfforol gwael sy’n pontio cenedlaethau. Mae astudiaeth flaenorol wedi dangos bod dros 80% o’r holl droseddau sy’n digwydd ym Mhrydain yn cael eu cyflawni  gan bobl sydd wedi dioddef trawma yn ystod plentyndod a glasoed.

“Mae angen gofyn cwestiynau i ddarganfod pam mae menywod yn cyflawni troseddau di-drais yn y lle cyntaf, megis dwyn;  er enghraifft a yw’r fenyw wedi dioddef Profiad Niweidiol yn ystod Plentyndod, a yw’n byw mewn tlodi?

“Dylai’r system gyfiawnder  hefyd adlewyrchu tystiolaeth a deddfwriaeth  gyfredol yn well, megis Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, sy’n ei gwneud  yn ofynnol i fabwysiadu ymagwedd ataliol, hirdymor tuag y modd y mae ein gwasanaethau cyhoeddus yn diwallu anghenion pobl, nid y system.”

https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/46596593

I darganfod mwy am Brofiad Niweidiol Mewn Plentyndod, un o’r chwech prif meysydd blaenoriaeth y Comisiynydd ewch i’n tudalen Ein Gwaith.