Haf 2018: Cyfarfu Cyfarwyddwr Arloesi ac Ymchwil, Marie Brousseau-Navarro, â chynrychiolwyr o Lywodraeth Seland Newydd i drafod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Deallwn fod Llywodraeth Seland Newydd wrthi’n drafftio cyllideb Llesiant, a gellir gweld llawer o’i hegwyddorion oddi fewn i Ddeddf LlCD. Erthygl Newyddion: