Network of Institutions for Future Generations Logo

Ar hyn o bryd, y Comisiynydd yw Cadeirydd y Rhwydwaith Sefydliadau Dros Genedlaethau’r Dyfodol (NIFG)

Dyma gorff cydweithredol o Gomisiynwyr neu gyrff tebyg, sydd â chyfrifoldeb dros gynrychioli anghenion cenedlaethau’r dyfodol. Serch hynny, dim ond Cymru, drwy’r byd i gyd, sydd wedi creu deddfwriaeth ystyrlon a chynhwysol i fynd i’r afael â datblygu cynaliadwy. Ymysg aelodau NIFG mae cynrychiolwyr o Israel, Hwngari, Norwy, y Ffindir, Seland Newydd a Chanada. Gellir cael rhagor o wybodaeth am y Rhwydwaith yma:

“Bu Sophie Howe fel Cadeirydd yn allweddol wrth arddangos y Rhwydwaith Sefydliadau Dros Genedlaethau’r Dyfodol (NIFG) yn yr arena ryngwladol. Mae hyn yn cynnwys gwneud hynny gyda Mr. Yuwang Zhu, Cyfarwyddwr Cyfadran Datblygu Cynaliadwy, Adran Materion Economaidd a Chymdeithasol y Cenhedloedd Unedig, a Mr Erik Solheim, Cyfarwyddwr Gweithredol Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig. O dan ei harweiniad hi, mae aelodau wedi datblygu methodoleg o rannu arfer dda mewn meysydd o ddiddordeb, ac yn eu mysg, bu cynllun ‘planu Cymru’ a oedd yn un o’r esiamplau ar gyfer menter ‘Tree Sibling’ Hwngari. Mae ymgysylltu’n sefydliadol gyda Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig yn brosiect sy’n gyffredin rhwng sawl un o aelodau NIFG ac o dan ei harweiniad hi fe wnaethon ni gyd-drefnu cynhadledd ryngwladol “Cyd—greadigaeth i gyfeiriad sefydliad ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol yn yr Iseldiroedd” yn yr Hâg ym mis Chwefror 2017. Anna Martinez-Zemplén | Ysgrifenyddiaeth Rhwydwaith Sefydliadau Dros Genedlaethau’r Dyfodol

Adnoddau