Gymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Taith tuag at

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Datblygu sgiliau, cynyddu cyfleoedd a pharchu ein statws fel cenedl ddwyieithog

Darllen Mwy

Cynorthwyo pobl i ymgysylltu â diwylliant yn eu gwaith bob dydd, gan ddangos ein pobl broffesiynol ddiwylliannol ar eu gorau

Darllen Mwy

Defnyddio ymyriadau diwylliannol a ieithyddol i fynd i’r afael â materion cymdeithasol ehangach

Darllen Mwy

Defnyddio diwylliant a’r Gymraeg i sbarduno newid economaidd ac amgylcheddol

Darllen Mwy

Galluogi ein dinasyddion i gyrchu ac ymgysylltu â’u diwylliant hwy eu hunain a diwylliannau eraill

Darllen Mwy
Carys Wynne-Morgan, Diwylliant Bywiog ac Iaith Gymraeg sy’n Ffynnu

Carys Wynne-Morgan

Diwylliant Bywiog ac Iaith Gymraeg sy’n Ffynnu

Mae Carys ar secondiad o’r Cyngor Celfyddydau ac mae’n gweithio ar y rhaglen y Gallu i Greu. Mae ei ffocws ar nod Diwylliant ac iaith Gymraeg y Ddeddf. Mae ei gwaith yn golygu datblygu dulliau o weithio i gynorthwyo Cyrff Cyhoeddus yn yr hirdymor, cwrdd â gwahanol sefydliadau diwylliannol ar draws Cymru ac ennill mewnwelediad i’r hyn sy’n gweithio’n dda yng Nghymru a beth ellid ei ddatblygu ymhellach.

Tu allan i’r gwaith mae Carys yn Gyfarwyddwr Cerddorol Côr Meibion yn ei thref enedigol ac yn berson i fynd ati am gacennau pen-blwydd a chynllunio parti.

 

(Cyngor Celfyddydau Cymru)

Rwy’n gobeithio bod y gwaith hwn yn dangos nid yn unig bod diwylliant a’r Gymraeg yn hanfodol i’n llesiant fel unigolion yn ogystal ag fel cenedl ond bod diwylliant o’n cwmpas bob dydd a’i bod yn hawdd ei sefydlu fel rhan hanfodol o’n harferion gwaith. Rwy’n edrych ymlaen at greu’r Gymru a garem, gyda diwylliant a’r Gymraeg wrth galon hyn.
Carys Wynne-Morgan | Diwylliant Bywiog ac Iaith Gymraeg sy’n Ffynnu