Ein Tîm

Swyddfa'r Comisiynydd

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Bydd y Pum Dull o Weithio wrth wraidd fy ngwaith, a gwaith fy nhîm – byddwn yn ysgwyddo’r hyn yr ydym yn dymuno ei weld mewn eraill."
Kate Carr, Cyfarwyddwr Partneriaethau, Ymgysylltu a Chyfathrebu

Kate Carr

Cyfarwyddwr Partneriaethau, Ymgysylltu a Chyfathrebu

Mae Kate ar ei hapusaf pan fydd yn gweithio gydag eraill sydd eisiau gweithredu tuag at well dyfodol i bawb. Mae ei rôl yn cynnwys cysylltu pobl â’i gilydd, a chreu partneriaethau i wneud i newid ddigwydd, sy’n cynnwys datblygu Labordai Byw, ein rhaglen gymorth ddwys i gyrff cyhoeddus, ac edrych ar y modd y mae pobl yn newid a gwella’r gwasanaethau y maent yn eu derbyn. P’un ai yw’n syniad neu’n rywbeth byw, mae’n caru helpu pethau i dyfu.

Tu allan i’r gwaith, gallwch ddod o hyd iddi yn yr ardd, ac os nad yw hi yno, yn y gegin neu’n ymlacio drwy wylio ffilmiau.

Rebecca Brown, Swyddog Cyswllt Polisi

Rebecca Brown

Swyddog Cyswllt Polisi

Fel Swyddog Polisi a Chyfathrebu, mae Rebecca’n gyfrifol am ysgrifennu areithiau’r Comisiynydd, tra hefyd yn cadw llyfrgell polisi’r tîm yn gyfoes ynghyd â’r ymchwil ddiweddaraf. Mae Rebecca hefyd yn helpu i olygu cylchlythyr Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, yn cydlynu blogiau cyfranwyr gwadd ac yn darparu negeseuon allweddol i weddill y tîm. Yn ei horiau hamdden, gallwch ddod o hyd i Rebecca’n darllen, ysgrifennu am natur, gwylio ffilm neu jas byw.

Marie Brousseau-Navarro, Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesi

Marie Brousseau-Navarro

Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesi

Mae Marie wedi cael ei mabwysiadu gan Gymru ond mae’n dod yn wreiddiol o Ffrainc. Hi yw ein Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesedd. Mae’n arbenigo mewn cyfraith gyhoeddus, cyfraith datganoli, gweithdrefnau seneddol ac yn awr Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Ac mae hi wrth ei bodd. Mae’n rhan o’r uwch dîm rheoli sy’n helpu i ddatblygu a chyflawni cynllun corfforaethol a blaenoriaethau’r Comisiynydd a dylunio polisïau mewnol. Mae Marie’n gyfrifol am arolygu gwaith monitro ac asesu amcanion llesiant cyrff cyhoeddus, yn arwain y gwaith ar gymhwysiad cyfreithiol y Ddeddf yn ychwanegol at ei gwaith gyda chyfathrebu, trafnidiaeth a chynllunio. Marie hefyd yw Conswl Anrhydeddus Ffrainc yng Nghymru ac mae’n caru bwyd da, gwin da a natur.

Susan Crutcher, Rheolwr Swyddfa  <br />

Susan Crutcher

Rheolwr Swyddfa

Mae ein Rheolwr Swyddfa’n sicrhau bod ein gweithle’n rhedeg yn esmwyth o ddydd i ddydd. Mae Susan hefyd yn rheoli ein holl systemau TG yn cynnwys hyfforddiant mewn TG, yn cynorthwyo’n gwaith Adnoddau Dynol ac yn ysgrifenyddiaeth i’n ARAC a’n Panel Ymgynghorol. Mae datrys problemau’n dod yn naturiol iddi ac mae bob amser yn edrych am ddulliau o facsimeiddio ein llesiant drwy greu amgylchedd cyfeillgar a deniadol yn ein gweithle. Mae’r Rheolwr Swyddfa hefyd yn rheoli dyddiadur sy’n symud yn gyflym, a logisteg. Tu allan i’r swyddfa mae Susan yn hoffi gwnïo, pobi, gwylio’r rhan fwyaf o raglenni chwaraeon ac mae ganddi docyn tymor i Glwb Peldroed Dinas Caerdydd.

Abby Dickinson, Arloeswr Digidol

Abby Dickinson

Arloeswr Digidol

Fel ein Harloeswr Digidol, mae Abby’n gyfrifol am greu ein cynnwys digidol a’n hannog i ddefnyddio technolegau newydd a chreadigol i gyfathrebu. Mae ei gwaith yn cynnwys poblogi’n sianelau cyfryngau cymdeithasol, creu astudiaethau achos fideo ac amlygu datblygiadau digidol newydd cyffrous. Mae Abby hefyd yn hapus i rannu ei harloesedd digidol gyda sefydliadau eraill ac mae’n cynnal Caffi Digidol bob chwarter i rannu syniadau ar sut y gall cynnydd digidol lunio’r ffordd yr ydym yn cyfathrebu. Yn ei hamser sbâr, gellid dod o hyd i Abby fel arfer yn mwynhau Guns’n’Roses, yn yfed gormod o de neu’n ffoi yn ôl i’w thref enedigol yn Dorset gyda’i theulu a Poppy’r ci.

Jacob Ellis, Arweinydd Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus (Gweithredol)

Jacob Ellis

Arweinydd Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus (Gweithredol)

Mae prif gyfrifoldebau Jacob yn cynnwys cysylltu â gwleidyddion a rhanddeiliaid tra hefyd yn arolygu cyfathrebu allanol. Mae Jacob hefyd yn arwain ar waith rhyngwladol y swyddfa ac yn edrych am ddulliau newydd o ddwyn Cymru i’r byd. Mae’n credu’n gryf mewn rhoi pobl o flaen proses. Mae’n mwynhau dysgu am ddiwylliannau newydd a theithio! Mae Jacob hefyd yn Ddirprwy Gadeirydd Llenyddiaeth Cymru ac yn Ymddiriedolwr Sgowtiaid Cymru.

Amanda Evans, Pennaeth Adnoddau Dynol

Amanda Evans

Pennaeth Adnoddau Dynol

Fel yr Arbenigwr  Adnoddau Dynol mae Amanda’n helpu i ddarganfod, tyfu a chadw’r bobl hyfryd sy’n gweithio i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru. Mae’n gweithio mewn partneriaeth â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i’w helpu i adeiladu cydnerthedd eu gweithlu mewn ffordd sydd mewn gwirionedd yn adlewyrchu amcanion a dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’n credu bod gweithio i’r ddau sefydliad yn ffordd wych o rannu adnoddau, rhannu dysg, adeiladu cydnerthedd a gweithredu yn ogystal â thrafod yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Lena Fritsch, Swyddog Gwasanaethau Cynorthwyol

Lena Fritsch

Swyddog Gwasanaethau Cynorthwyol

Ar ôl symud yn ddiweddar o’i chartref yn yr Almaen, mae Lena yn awr yn hapus i gyfrannu i lesiant pobl Cymru fel Swyddog Cynorthwyo Tîm Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. Fel rhan o’i chyfrifoldebau mae’n trefnu cyfarfodydd, yn cynorthwyo digwyddiadau a phrosiectau unigol, ac yn rheoli’r negeseuon e-bost a dderbynnir gan y swyddfa. Mae ei rôl hefyd yn cynnwys hybu gwaith y swyddfa ac ymgysylltu mewn cyfathrebu. Mae gan Lena ddiddordeb mawr mewn cysylltedd byd-eang a chyfnewidiadau diwylliannol. Yn ystod ei horiau hamdden  mae’n mwynhau bod yn yr awyr agored, ar deithiau beicio gyda’i phartner a’i mab dwyflwydd oed, neu adennill ei nerth drwy ddarllen, canu neu ymestyn ar y mat Yoga.

Elle Henley-Herat

Ysgogwr Newid

Ymunodd Elle â ni yn ystod haf 2018 fel un o’n Hysgogwyr Newid. Ar hyn o bryd mae ei gwaith yn ffocysu ar faes blaenoriaeth iechyd a llesiant (presgreibio cymdeithasol) ac mae hefyd yn gweithio ar gyllido gofal cymdeithasol yn y dyfodol, craffu ar gyllideb a cherrig milltir a dangosyddion. Yn wreiddiol o Gaerdydd, mae yn awr yn byw ym Mhen-y-Bont ar Ogwr gyda’i gŵr. Gellir dod o hyd i Elle fel arfer yn arbrofi yn ei chegin neu’n cerdded ei chi. Mae Elle yn teimlo’n angerddol am wella bywydau pobl ac anifeiliaid o ddydd i ddydd ac mae’n frwdfrydig ei chefnogaeth i Hope Rescue.

Sang-Jin Park,

Sang-Jin Park

Cathy Madge, Arweinydd Ysgogi Newid<br />

Cathy Madge

Arweinydd Ysgogi Newid

Fel Arweinydd Ysgogi Newid, mae Cathy’n rheoli’r rhaglen y Gallu i Greu sy’n bartneriaeth gydag 8 o sefydliadau sy’n amlinellu beth yw ‘da’ yn nhermau cwrdd â gofynion y Ddeddf. Mae hi hefyd yn arwain ar waith ar gyllideb Llywodraeth Cymru a gwaith y swyddfa ar gyfer y dyfodol. Tu allan i’r gwaith mae’n gwirfoddoli mewn gardd gymunedol, canolfan gymunedol leol i bobl sy’n agored i niwed ac mae’n llywodraethwr ysgol ac yn aelod o fwrdd cymdeithas tai. Mae’n hoffi treulio ei hamser yn yr awyr agored, pa beth bynnag yw’r tywydd, yn arbennig gyda’i theulu yn y Canolbarth.

Clare Johnson, Swyddog Rhanddeiliaid

Clare Johnson

Swyddog Rhanddeiliaid

Swyddog Rhanddeiliaid yw Clare Johnson sydd hefyd yn cynorthwyo’r Tîm Cyfathrebu, yn helpu i baratoi adroddiadau, cynnal y wefan, gwaith cyfieithu a threfnu digwyddiadau. Mae hefyd yn mwynhau  trefnu gweithgareddau llesol yn y swyddfa ac annog y staff i ‘weithredu yn ogystal â thrafod’. Mae wedi cynrychioli Cymru lawer gwaith mewn rhedeg traws gwlad ac ar ei hapusaf yn archwilio llwybrau gwledig ac arfordirol gyda ffrindiau. Mae’n caru darganfod cuddfannau gwyllt Cymru ar feic ac mae wedi beicio yn Ffrainc, Mallorca, Bwlgaria, India, Cuba ac Indo-Tsienia. Fel un â gradd mewn Ffrangeg mae’n caru ieithoedd (yn arbennig y Gymraeg), cerddoriaeth glasurol, opera, bwyd da a gwin. Mae’n teimlo’n ffodus i fod yn ‘Famgu’ i dri o fechgyn bach sy’n bwy’n rhy bell i ffwrdd yn Massachusetts.

Hollie Leslie, Aprentis

Hollie Leslie

Aprentis

Fel Swyddog Cynorthwyol y Tîm Prentisiaid mae gwaith Hollie’n cynnwys cynorthwyo Rheolwr y Swyddfa a threfnu cyfarfodydd a digwyddiadau yn ychwanegol at gynorthwyo hyrwyddo a chyfleu gwaith y swyddfa. Hefyd, mae ei dyletswyddau’n cynnwys cynorthwyo cydweithwyr gyda cheisiadau megis archebu deunydd swyddfa, darparu gwasanaeth cyfarch a rheoli derbyniad a dosraniad, ac anfon yr holl ohebiaeth a galwadau ffôn a dderbynnir. Tu allan i oriau swyddfa mae diddordebau Hollie’n cynnwys gwylio’r ffilmiau diweddaraf, mwynhau miwsig byw a thynnu lluniau o’i chath.

Petranka Malcheva, Swyddog Gohebiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfreithiol

Petranka Malcheva

Swyddog Gohebiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfreithiol

Mae Petranka’n gyfrifol am ddelio â’r llythyron a’r negeseuon e-bost a anfonir i’n swyddfa gan aelodau’r cyhoedd, gwahanol gyrff cyhoeddus, sefydliadau ac, weithiau gynrychiolwyr etholedig. Mae Petranka’n ymgyfrannu mewn trin ceisiadau am gymorth a chyngor a anfonir atom gan wahanol gyrff cyhoeddus a sefydliadau. Mae ei rôl hefyd yn cynnwys helpu’r Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesedd ym mhob agwedd ar eu gwaith cynghori cyfreithiol, gan drin gwybodaeth sensitif a chyfrinachol, cynnal ymchwil cyfreithiol a dadansoddi gohebiaeth gyhoeddus i ganfod materion systemig. Tu allan i’r swyddfa, mae Petranka’n hoffi darllen llyfrau ffantasi, chwarae gemau fideo a chwyno am y tywydd.

Heledd Morgan, Arweinydd Ysgogi Newid

Heledd Morgan

Arweinydd Ysgogi Newid

Fel Ysgogwr Newid, mae Helen yn gweithio gyda sefydliadau cyhoeddus i’w helpu i newid y ffordd y maent yn gweithio yng ngoleuni Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Mae’n arwain ar ddyletswydd y Comisiynydd i fonitro ac asesu i ba raddau mae sefydliadau’n cyflawni eu hamcanion llesiant, sydd o safbwynt ymarferol, yn golygu gweithio’n agos gyda Swyddfa Archwilio Cymru ac edrych ar 400 o amcanion! Mae ei gwaith yn golygu cynorthwyo’r 19 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar draws Cymru, gan roi cyngor i ddinas-ranbarthau Cymru a helpu i ddatblygu adnoddau a fydd yn ddefnyddiol i gyrff cyhoeddus. Mae Heledd yn dod o Sir Gaerfyrddin yn wreiddiol ac yn siarad Cymraeg yn rhugl, ond yn awr mae’n byw yng Nghaerdydd gyda’i phartner a milgi sydd wedi ymddeol.

Helen Nelson, Cynllunydd Corfforaethol<br />

Helen Nelson

Cynllunydd Corfforaethol

Helen Nelson yw ein Cynllunydd Corfforaethol, gan arwain ar drefnu ein gwaith a chynorthwyo staff drwyddi draw gyda chynllunio a chyflawni. Gan weithio’n agos gyda’r cyfarwyddwyr a’r rhai sy’n arwain newid, mae elfennau allweddol rôl Helen yn cynnwys herio’r tîm o safbwynt effaith, a sicrhau ein bod yn gweithredu yn ogystal â thrafod – ysgwyddo’r cyfrifoldeb yr ydym yn dymuno ei weld mewn eraill ym mhopeth a wnawn. Mae Helen wedi arwain sefydliadau, yn cynnwys Ymlaen Ceredigion – Cynnal Cymru. Yn wreiddiol o Aberdâr, mae Helen yn awr yn byw yn y Mwmbwls, ac wedi treulio dros 10 mlynedd yn Aberystwyth cyn symud i’r fan honno. Mae’n weithgar yn ei chymuned leol ac mae ei dau fab yn ei chadw’n brysur. Ymddengys mai diddordebau Helen yw partïon plant a cherdded ei chi.

Eurgain Powell, Ymgynghorydd Polisi

Eurgain Powell

Ymgynghorydd Polisi

Mae Eurgain yn Ysgogwr Newid yn ein swyddfa ac mae’n arwain ein gwaith ar drafnidiaeth, datgarboneiddio a chaffael. Datblygodd y Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer prosiectau ac ysgrifennodd ein hadroddiad diweddar “Trafnidiaeth Addas ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol”. Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar y Strategaeth Drafnidiaeth  newydd, y defnydd o arweiniad WelTAG, masnachfraint rheilffyrdd a Metro Trafnidiaeth Cymru, Cynllun Cyflawni Carbon Isel a phrosiectau peilot caffael. Fel mam i ddau o fechgyn prysur nid oes ganddi lawer o amser hamdden ond mae Eurgain yn mwynhau treulio amser yn yr awyr agored, rhedeg a beicio, yoga, bwyta ac yfed bwyd a gwin da! Mae’n gwirfoddoli gyda’r Sgowtiaid ac yn aelod o grŵp ‘Plastic free Penarth’.

Julie Richards, Swyddog Cyfathrebu

Julie Richards

Swyddog Cyfathrebu

Fel rhan o’r Tîm Cyfathrebu mae gwaith Julie’n cynnwys rheoli ymholiadau oddi wrth y cyfryngau a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol, cyd-ysgrifennu a golygu’r cylchlythyr misol, cynorthwyo’r tîm gyda holl gyfathrebu mewnol ac allanol. Mae Julie’n teimlo’n angerddol am hawliau menywod a diwylliant Cymreig, yn Ymddiriedolwraig Adref, elusen wedi ei lleoli yn RCT sy’n anelu at roi diwedd ar ddigartrefedd ac yn aelod o Survivor, Empowerment and Education Services (SEEdS) Cymorth i Fenywod Cymru. Yn fam sengl, heb gar, mae diddordebau Julie’n cynnwys darllen am oriau bwy gilydd, yoga a dysgu chwarae’r gitâr fas fel Mick Karn.

Christian Servini, Ysgogwr Newid

Christian Servini

Ysgogwr Newid

Ymunodd Christian â ni yn haf 2018 fel un o’n Hysgogwyr Newid. Ar hyn o bryd mae ei waith yn cynnwys newid y system iechyd, modelau iechyd amgen, a rhoi cyngor a chymorth i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a chyngor ymatebol. Mae Christian hefyd yn ffocysu ar ddatgarboneiddio a chynorthwyo cydweithwyr ar sgiliau a bargeinion dinesig. I ffwrdd o’r swyddfa, gellir dod o hyd i Christian fel arfer yn rhedeg neu’n podledu gyda Seismic Wales.

Rosie Smith, Swyddog Gwasanaethau Cynorthwyol

Rosie Smith

Swyddog Gwasanaethau Cynorthwyol

Gan wisgo sgidiau’r Dylunydd Graffig ar gyfer y swyddfa, mae gwaith Rosie’n golygu creu asedau gweledol i’r cyfryngau cymdeithasol, dylunio adroddiadau a gynhyrchir gan y tîm a gweithio gyda’r tîm Cyfathrebu i gynhyrchu deunydd hyrwyddol ar gyfer digwyddiadau a datganiadau. Tu allan i’r gwaith, mae Rosie’n mwynhau rhedeg, gwneud ‘recordiau’ a breuddwydio’i bod ar Top of the Pops.

Helen Verity, Cyfarwyddwr Cyllid a Llywodraethu Corfforaethol

Helen Verity

Cyfarwyddwr Cyllid a Llywodraethu Corfforaethol

Mae Helen ar genhadaeth i egluro llywodraethu ariannol a risg, a dwyn synnwyr cyffredin yn ôl i’r broses o wneud penderfyniadau yn y gweithle.  Mae hi’n teimlo’n angerddol am bobl, a chreu a chynnal amodau’r gweithle lle maent yn ffynnu. Weithiau caiff ei gadael allan o’r Swyddfa i Gadeirio grŵp Penaethiaid Adnoddau Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru ond fel arall gellir dod o hyd iddi’n rhyfeddu at ei chydweithwyr creadigol ac arloesol. Tu allan i oriau gwaith, mae Helen yn fam falch i 3, ar ei hapusaf yn ei chartref ac ar fin cael ci bach i ychwanegu at y rhialtwch. Ond os wnewch chi ei gwahodd i barti mi fydd hi yno.

Bydd Partneriaid yn cynnwys y rhai a secondiwyd i’r Swyddfa i raglen y Gallu i Greu a rhai eraill sy’n cynorthwyo prosiectau.

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Mae Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (ARAC) yn rhoi cyngor adeiladol ac yn herio ar faterion llywodraethu, rheoli cyllid ac archwilio, a’r trefniadau ar gyfer rheoli mewnol – yn cynnwys adnabod a rheoli risg. Mae’r Pwyllgor yn cynnwys:

John Dwight,

John Dwight

Archwilydd sydd wedi ymddeol, ymddiriedolwr a thrysorydd mygedol Gofal Hosbis y Ddinas ac aelod o weithgor CIPFA – cangen Cymru

Jocelyn Davies,

Jocelyn Davies

Cyn AC Plaid Cymru a chyn aelod o PAC a chadeirydd Pwyllgor Cyllid y Cynulliad, aelod o Banel Ymgynghorol i Gomisiynydd Plant Cymru a Chadeirydd ei Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (ARAC), ymddiriedolwr Gofal a Thrwsio Cymru, aelod anweithredol o fwrdd awdurdod Refeniw Cymru;

Gareth Madge,

Gareth Madge

cyn Brif Swyddog a Phrif Gynghorydd Cyfreithiol gyda Heddlu De Cymru, aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr ACPO, Cadeirydd Cymdeithas Cyfreithwyr yr Heddlu

Jonathan Morgan,

Jonathan Morgan

Cyn AC Ceidwadol a chadeirydd PAC a Phwyllgor Iechyd, Llesiant a Llywodraeth Leol y Cynulliad ac ar hyn o bryd yn Gyfarwyddwr Practice Solutions. Cadeirydd Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus

Alan Morris (Chair),

Alan Morris (Chair)

Panel Ymgynghori

Sefydlodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol banel i roi i’r Comisiynydd gyngor ar ymarfer ei swyddogaethau. Aelodau’r panel cynghori yw:

Frank Atherton

Prif Swyddog Meddygol Cymru

Heléna Herklots CBE

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Syr David Henshaw

Cadeirydd, Cyfoedd Naturiol Cymru

Sally Holland

Comisiynydd Plant Cymru

Aled Roberts

Comisiynydd y Gymraeg

Martin Mansfield

Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC

Helen Walby

Cynrychiolydd Busnes i Lywodraeth Cymru