Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Fy ngwaith i yw bod yn warchodwr cenedlaethau'r dyfodol. Mae hynny'n golygu helpu cyrff cyhoeddus a'r rhai sy'n gwneud polisi yng Nghymru i feddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau.

Er enghraifft, os ydym yn gwybod y gallai tua 35% o swyddi yn y DU ddiflannu o ganlyniad i robotiaid, deallusrwydd artiffisial neu gyfrifiaduron, beth mae hynny’n mynd i’w olygu i chi, eich plant a’ch wyrion ac wyresau?

Rydym yn gwybod y byddwn yn byw’n hirach, ond a ydym am fyw bywydau iach, actif ynteu a ydym yn mynd i fyw gyda salwch a chyflyrau iechyd hirdymor?

Mae gwir angen i gyrff cyhoeddus ganolbwyntio ar sut mae eu penderfyniadau yn mynd i gael effaith hirdymor, a gweithio gyda’i gilydd i atal problemau rhag digwydd, gan gydnabod na all unrhyw gorff cyhoeddus unigol ar ben ei hun ymateb i rai o’r heriau mawr (dolen) a wynebwn.
Yn benodol, mae angen iddynt wrando ar bobl, cynnwys pobl, a deall y bywydau y mae pobl yn eu harwain.

Oherwydd os ydym yn deall yr hyn y mae pobl ei eisiau, yr hyn y maent ei angen a phryd maent ei angen, yna byddwn yn gallu ymateb yn well fel sector cyhoeddus, i ddarparu gwell gwasanaethau cyhoeddus

Mae gennym i gyd ran i’w chwarae wrth adeiladu’r Gymru yr ydym am ei gweld yn y dyfodol.
Rwyf eisiau gwrando, dysgu a’n herio ni gyd i gyflawni hynny.

3.5m
Erbyn 2050 bydd ein poblogaeth yng Nghymru’n cynyddu i 3.5m a bydd y gyfran o bobl dros 75 mlwydd oed wedi dyblu

Sophie Howe

Cychwynnodd Sophie Howe ar ei swydd fel y Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru cyntaf yn gynnar yn 2016

Cyn hynny, roedd y Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd De Cymru cyntaf, lle bu’n arwain rhaglenni i fynd i’r afael â throseddau treisgar a thrais yn erbyn menywod a merched, gan ganolbwyntio ar ymyrraeth gynnar a gwaith partneriaeth.

Diwygiodd Sophie raglenni ar gamddefnyddio sylweddau a rheoli troseddwyr a bu’n negodi’r rhaglen waith a rennir gyntaf rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru a Heddlu De Cymru.

Hefyd bu Sophie yn gwasanaethu fel Cynghorydd Arbennig y Llywodraeth, yn darparu polisi a chyngor gwleidyddol ar gymunedau, llywodraeth leol, diogelwch cymunedol, tai, adfywio a chydraddoldeb.

Bu hefyd yn gweithio i’r Comisiwn Cyfle Cyfartal a’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Sophie oedd cynghorydd ieuengaf Cymru, wedi ei hethol yn 21 oed, a bu’n gwasanaethu fel aelod o bwyllgorau Craffu Plant a Phobl Ifanc a Chynllunio.

Hi yw Cadeirydd y Rhwydwaith Rhyngwladol Sefydliadau Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae’n byw yn ne Cymru gyda’i gŵr a phump o blant.

Pwerau a dyletswyddau'r Comisiynydd

Fy nyletswyddau cyffredinol yw:

“Hyrwyddo’r egwyddor datblygu cynaliadwy, yn benodol i weithredu fel gwarcheidwad gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion ac annog cyrff cyhoeddus i roi mwy o ystyriaeth i effaith hirdymor yr hyn a wneir ganddynt.”

“Monitro ac asesu i ba raddau y mae’r nodau llesiant a osodwyd gan gyrff cyhoeddus yn cael eu gwireddu.”

Gallaf:

  • Ddarparu cyngor i gyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
  • Gynnal adolygiadau o sut mae cyrff cyhoeddus yn cymryd i ystyriaeth effaith hirdymor eu penderfyniadau
  • Gwneud argymhellion yn dilyn adolygiad

Diffiniwyd diben fy sefydliad fel a ganlyn:

Amlygu materion

Amlygu’r materion pwysig, yr heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu cenedlaethau’r dyfodol

Cefnogi a herio

Cefnogi a herio cyrff cyhoeddus i feddwl am effaith hirdymor y pethau y maent yn eu gwneud

Gweithio gyda’n gilydd

Cefnogi a herio cyrff cyhoeddus i feddwl am effaith hirdymor yr hyn a wneir ganddynt

Gweithredu yn ogystal â thrafod

Gweithredu yn ogystal â thrafod – ysgwyddo’r hyn yr ydym yn dymuno ei weld mewn eraill

Rwy’n awyddus i glywed am eich profiadau ar weithrediad y ddeddf, cysylltwch â mi
Canfyddwch fwy am sut yr wyf yn bwriadu gwneud y defnydd gorau o’m hadnoddau wrth gyflawni fy nyletswyddau a defnyddio’r pwerau hyn yma.