Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

“Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang”

Taith tuag at

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Sicrhau fod ein cadwyni cyflenwi’n deg, yn foesegol a chynaliadwy

Darllen Mwy

Cynorthwyo ymddygiad cynaliadwy a gwneud y cysylltiadau

Darllen Mwy

Chwarae ein rhan i sicrhau fod Cymru’n groesawgar, yn ddiogel ac yn deg i bawb

Darllen Mwy

Sicrhau ein bod yn deall pwysigrwydd defnyddio
adnoddau’r ddaear yn effeithlon a chyfrannu at lesiant byd-eang

Darllen Mwy

Gwneud y penderfyniadau cywir yn awr, i alluogi cenedlaethau’r dyfodol i ffynnu

Darllen Mwy
Elen Jones, Cynullydd y nod Cymru sy’n Gyfrifol yn Fyd-eang

Elen Jones

Cynullydd y nod Cymru sy’n Gyfrifol yn Fyd-eang

Mae Elen yn rheoli/aflonyddu ar brosiect dwyieithog ac wedi treulio’r degawd diwethaf yn y sector datblygu rhyngwladol, gan gynorthwyo rôl Cymru fel y Genedl Masnach Deg gyntaf yn y byd. Mae’n mwynhau ei rôl bresennol sy’n cynorthwyo cyrff cyhoeddus yng Nghymru i ddeall beth yw ystyr bod yn gyfrifol yn fyd-eang, o gaffael moesegol i ddatblygu partneriaethau cymunedol rhyngwladol, o  bolisi addysg byd-eang i bolisi ffoaduriaid a chymorth i gael gwared o danwydd ffosil a buddsoddi’n foesegol. Mae Elen yn falch i weithio gydag ystod o bobl ryfeddol a Chomisiynydd ysbrydoledig ar y fath ddarn pwysig o waith.

Bu’n fraint enfawr gweithio ar Y Gallu i Greu. Nid ar chwarae bach y gwnaed hynny; nid yn unig roedd angen cefnogi pobl i ddeall beth roedden ni’n ei olygu wrth gyfrifoldeb byd-eang, ond hefyd cydweithio ar y cyd â sefydliadau partner a chyrff cyhoeddus sy’n ymdrechu i ddwysáu’u dealltwriaeth a dechrau gweithredu. Mae’n wych ein bod ni mewn lle ble gallwn ni fod yn glir ynglŷn â’r hyn rydym ni’n ei olygu wrth ddweud Cymru Gyfrifol yn Fyd-eang, drwy sicrhau ein bod ni’n ymwneud â chadwyni cyflenwi moesol, defnyddio ein cyfran deg o adnoddau naturiol y ddaear, addasu ar gyfer newid hinsawdd, gweithio i wneud Cymru’n lle croesawgar i bawb, gwneud y penderfyniadau ariannol cywir ar gyfer y dyfodol, ac addysgu eraill am bwysigrwydd cyfrifoldeb byd-eang.
Elen Jones | Cynullydd y nod Cymru sy’n Gyfrifol yn Fyd-eang